Podatki računovodstva so osnova za odločitve managerjev

Računovostvo ima danes povsem drugačno vlogo, kot jo je imelo nekdaj. Če je običajna in zastarela predstava računovodske storitve in dela računovodje temeljila zgolj na beleženju poslovnih dogodkov, pa je danes naloga računovodstva povsem drugačna. Ima oziroma mora imeti funkcijo svetovalca.

Potreba po večji vpletenosti

Danes so v Sloveniji računovodje premalo vpleteni in vključeni v procese dela ter odločanja. Zaradi takšnega načina dela v odnosu med računovodstvom in drugimi poslovnimi procesi ne prihaja do sinergij, do ustvarjanja dodane vrednosti, prav tako se izgubljajo priložnosti za optimizacijo poslovnih procesov, prihranke in odpravljanje potencialnih nepravilnosti, še predno se te zgodijo.

Svetovalna vloga računovodje

Potrebno je spremeniti stališče, pogled in razumevanje računovodske funkcije pri managerjih. Računovodja mora biti eden izmed ključnih tvorcev procesov v podjetju. Njegovo delo je ažurna in hitra priprava, združevanje ter posredovanje podatkov upravi, ki na podlagi teh sprejema informirane in smotrne zaključke. Oblikovati je treba komunikacijsko pot obveščanja z informacijami, da ima računovodja ves čas na voljo vse informacije, zaradi česar lahko pravočasno reagira in vodstvu predstavi učinkovite rešitve. Poda vpogled na to, kako bodo določene odločitve vplivale na poslovanje in na finačno stanje ali izid družbe. Direktorji naj se z njimi posvetujejo pred investiranjem, pogajanjem z banko, najemanjem kredita, ocenjevanjem tveganja in planiranju finančnih tokov.

Razumevanje, digitalizacija in izbira pravega izvajalca

Če direktor v podjetju nima težav z računovodstvom, to ne pomeni, da slednje deluje učinkovito. Vsak manager naj preveri, v kakšnem stanju imajo urejeno računovodstvo, naj ga spremlja in razume, kako so urejeni njegovi procesi.

Preveriti je potrebno tudi, ali digitalizaciji podjetja in predvsem digitalizaciji osrednjih procesov v podjetju sledi finančno-računovodski del. Za podjetje nikakor ni dopustno, da računovodstvo ostane v časih, ki so minili, vodstvo pa naj se prepriča, kakšne rešitve in tehnološke novosti jim ponuja tržišče.

Če ima podjetje najeto zunanje računovodstvo, je potrebno preveriti, ali od njih dobivajo ažurne podatke, ali je poslovanje res učinkovito, digitalizirano, hitro in kakovostno. Vsak manager naj se poglobi v vsebino knjig, razumeti mora, na kakšen način potekajo ti procesi, ali so primerni ali ne, ali dobijo prave informacije v pravem trenutku in na pravem mestu. Če pri obstoječem ponudniku ne dobijo celovite storitve, naj poiščejo novega, pri čemer je strah pred menjavo povsem odveč. Prevečkrat podjetja ostajajo zvesta izbranim izvajalcem ravno zaradi strahu, ker gre za občutljive poslovne informacije, bojijo se, da bo ob menjavi moten njihov poslovni proces. Vendar temu še zdaleč ni tako. Menjava ponudnika računovodske storitve se lahko izpelje povsem nemoteno, saj je pomembno, da podjetje menjave ne občuti. Prehod se zato planira vnaprej, sploh pri večjih strankah, najbolje je 1. januarja. V kolikor podjetje potrebuje ali ostane brez računovodstva čez noč, pa je seveda možen tudi ad hoc prevzem na način, ki bo za podjetje najmanj moten in najbolj učinkovit.

„Managerjem svetujemo, da preverijo, na kakšen način je urejeno njihovo računovodstvo in na kakšen način so urejeni z njim povezani procesi. Naj ne čakajo, da jih k vpogledu v procese prisilijo šele že nastali problemi. Računovodstvo naj zagotavlja ažurne, točne in hitre podatke, poslovanje na njihovi osnovi pa naj bo učinkovito, digitalizirano, hitro in kakovostno,“ Tone Dolenšek, direktor podjetja FIN SERVIS, ki zagotavlja celovite računovodske, poslovne in finančne rešitve.

Prodaja: Kako doseči, da bodo kupci kupovali od nas?

Danes smo priča izjemnemu razvoju družbe. Naše osnovne potrebe kot tudi tiste višje na Maslowi lestvici so zadovoljene v veliko večji meri kot so bile pred dobrim desetletjem. Vedno večji poudarek je na samoaktualizaciji, veliko bolj opazujemo svoja čustva in spremljamo svoje počutje. Pojav novih megatrendov, med katerimi je tudi uresničevanje našega idealnega jaza, je prispeval h koreniti spremembi načina, kako prodajamo, da bi kupci kupovali od nas. Pravzaprav klasična prodaja, kot smo jo poznali, izginja. Suvereni potrošnik je informiran, pozna izkušnje drugih uporabnikov, medtem ko preko nakupa išče želeno počutje.

Zgodba, zgodba in še enkrat zgodba

Pripovedovanje zgodb ni več novost, ampak je postalo nuja. Namreč prodajalec danes ni več glavni vir informacij, pogosto je potrošnik bolj informiran o produktu, pozna izkušnje drugih uporabnikov in ve, kako so se zaradi izdelka počutili drugi. Danes prodajalca v nakupnem procesu pogosto ni, ali pa je na vrsti v zadnji fazi nakupa. Njegova vloga se je spremenila in prodajalec vse bolj prevzema vlogo svetovalca in pripovedovalca zgodb. Potrošniki kupujejo predvsem zgodbe, ki vključujejo obljubo počutja, ustvarjajo vrednost, ki jo bodo kupci dobili z nakupom in ki rešujejo njihove težave.

Ali kupci vidijo vaš izdelek kot vreden nakupa?

Percepcija vrednosti ali »Value Proposition« opisuje vrednost, ki jo ima določena storitev, izdelek ali blagovna znamka v očeh določenega kupca. Ali bo potrošnik zaznal vrednost le-teh in kako visoko jo bo ocenil, pa je odvisno od funkcionalne in čustvene vrednosti izdelka, storitve ali blagovne znamke. Medtem ko funkcionalna vrednost odraža uporabno vrednost izdelka, kot so v primeru avtomobila višjega cenovnega razreda varnost, udobje, dizajn in napredna tehnologija, čustvena vrednost odraža obljubo počutja ali doživetja. Z nakupom luksuznega avtomobila kupci pravzaprav kupujejo občutke razkošja, bogastva in privlačnosti. Ključ je v definiciji funkcionalnih in čustvenih vrednostih proizvoda, storitve ali blagovne znamke ter obljuba in realizacija le-teh pri izkušnji, ki jo ima kupec z nakupom naših izdelkov.

Kateri psihološki dejavniki vplivajo na nakup?

Kupci s(m)o človeška bitja. V življenju in pri potrošnji nas vodijo notranji vzgibi in načini delovanja možganov, ki skrbijo za čim krajšo pot do realizacije želenih ciljev. Pri tem nas vodijo naše vrednote, predvidevanja, prepričanja in dosedanje izkušnje. Na nakup pa vplivajo tudi naslednji psihološki učinki: pristranskosti (ljudje smo subjektivni), sidranje (vsako nadaljno informacijo primerjamo s predhodno) in strah pred izgubo, ki je večji kot morebitno zadovoljstvo v prihodnosti (percepcija tveganja). Pri osnovanju prodajnega nastopa in zgodbe je zato pomembno definirati ciljne skupine in lastnosti ter vrednote oseb, ki ustrezajo našemu idealnemu kupcu (buyer persona). Le na ta način se bo vzpostavil uspešen odnos menjave.

Megatrendi kot zunanji dejavniki

Kupce motivirajo lastne potrebe, želje in tudi samoaktualizacija. Idealni jaz je eden izmed megatrendov, ki vplivajo na izbiro določenega izdelka ali storitve pred konkurenčnim. Potrošniki bodo dali prednost cenovno in funkcionalno primerljivim izdelkom, če ti ne bodo imeli negativnega vpliva na okolje in planet. Prav tako je velikega pomena transparentnost. Moč družbenih omrežij se kaže v sporočanju in komuniciranju zaposlenih (notranjih ambasadorjev podjetja) z zunanjimi javnostmi, prostora, kjer bi podjetja lahko kaj prikrila, pa je vse manj. Poleg transparentosti, trošenja brez krivde in idelaneg jaza, se srečujemo še z dvema megatrendoma, kakovost in enostavnost. Podjetja danes praktično nimajo več izbire ali bodo sledile tem trendom, saj je kupec že izbral.

O tem, kako doseči kupca, na podlagi katerih megatrendov se odločamo za nakup in kako nam pri tem lahko pomagajo vpogledi v razmišljanje in čutenje potrošnika smo na v Fin-servisu govorili v okviru Fin zajtrka Kako doseči, da kupec kupuje od nas? s Tomažem Pavlico.

Za več informacij nam lahko pišete na info@finservis.si.

FIN VEČER z Aleksandrom Zadelom

V podjetju Fin-servis smo zaključevanje leta 2018 obeležili z večernim dogodkom FIN VEČER, kjer smo v najboljši družbi psihologa Aleksandra Zadela odkrivali koristi odličnih medsebojnih in poslovnih odnosov, pod vodstvom Alenke Košir pa zakonitosti blaženja posledic dolgotrajnega sedenja in ohranjanja zdrave ter vitalne konstitucije. Z nami je bil tudi priljubljeni komik Sašo Stare, ki je poskrbel za naše smejalne mišice.

Oglejte si fotogalerijo dogodka (foto: Primož Bregar).

Upravljanje finančne funkcije: izziv za srednja in manjša podjetja

Finančna funkcija je temeljna poslovna funkcija, ki zagotavlja kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost podjetja, zmanjšuje tveganje poslovanja, povečuje donosnost lastniškega kapitala in zagotavlja neodvisno ter nemoteno poslovanje. Pogost izziv, s katerim se srečujejo predvsem majhna in srednje velika podjetja, ki finančne funkcije praviloma nimajo vzpostavljene ali pa ta izvaja le najnujnejše naloge, je pomankanje ustreznih podatkov za sprejemanje pravih odločitev. In kakšna je rešitev?

Uresničite vaše finančne cilje

Za uresničevanje finančnih ciljev se podjetjem priporoča izvajanje kratkoročnega finančnega načrtovanja, saj morajo biti sposobna zagotoviti likvidnostna sredstva na kratki rok za pravočasno izvedbo vseh zapadlih obveznosti. Ker se pri kratkoročnem načrtovanju vedno soočamo z določeno stopnjo tveganja, je potrebno optimizirati likvidnostno rezervo in se izogniti presežnim likvidnostnim sredstvom. Ta namreč predstavljajo dodaten strošek za podjetje in posledično vplivajo na dobičkonosnost. Z obvladovanjem tveganja pri zagotavljanju kratkoročne plačilne sposobnosti v prihodnosti, pa je podjetje sposobno poravnati tudi vse obveznosti na dolgi rok, kjer se že dotikamo dolgoročnega finnačnega načrtovanja. Za uspešno poslovanje je vsekakor pomembna dolgoročna plačilna sposobnost podjetja. Tako mora podjetje vzpostaviti in ohraniti dolgoročno strukturo financiranja ter načrtovati dolgoročno financiranje, ki je nepogrešljiv inštrument za obvladovanje tveganja. Dolgoročni viri so praviloma dražji od kratkoročnih, zato je potrebno rezervo v dolgoročnem financiranju optimizirati, saj ta rezerva ne sme biti presežna.

Rešitev za manjša in srednje velika podjetja

S finančno funkcijo lahko znižamo stroške financiranja, izboljšamo boniteto podjetja, povečamo dobičkonosnost poslovanja in povečamo vrednost kapitala lastnikov. Ravno zato je finančna funkcija izjemno pomembna za sprejemanje pravih odločitev, saj s tem zagotavljamo dolgoročno rast podjetja ter maksimizacijo vrednosti kapitala za lastnike. Ker manjša in srednje velika podjetja pogosto nimajo ustanovljene ali v kar največji meri razvite finančne funkcije, jim je na voljo rešitev v obliki zunanjega vodenja finančne funkcije. Pri takšni organiziranosti finančne funkcije so pomembni kakovostni in ažurni računovodski podatki kot osnova za izvajanje nalog finančne funkcije in finančnega odločanja, razvita analitska orodja za spremljanje, analiziranje in načrtovanje finančnega poslovanja in strokovno usposobljeni kadri za celostno vodenje finančne funkcije. Ti kadri so osebni svetovalec, ki skrbi za kakovostne in ažurne računovodske podatke, finančni strokovnjak, ki skrbi za celostno spremljanje plačilne sposobnosti z analiziranjem in načrtovanjem finančnega poslovanja, optimizacijo likvidnostne rezerve in strukturo financiranja ter nenazadnje poslovodja ali drug odločevalec za finance, ki je zadolžen za končno finančno odločanje.

Kaj lahko zunanja finančna funkcija stori za vas?

Izvajanje finančne funkcije z zunanjo ekipo se začne z oceno finančnega stanja, na podlagi katere se opredelijo cilji in ukrepi ter časovna dinamika izpolnjevanja ciljev. Opredelitvi podrobnega finančnega načrta sledi izvajanje ukrepov, sprejemanje poslovnih odločitev in ocenjevanje finančnih posledic.

Na podlagi analize finančnih izkazov preteklega poslovanja se oceni potencial za izboljšanje finančnega poslovanja in posledično povečanje vrednosti podjetja ter kapitala za lastnike. Z upoštevanjem učinkovitosti poslovanja, ki je bila v preteklosti že dosežena se izračuna potencial za izboljšanje dobičkonosnosti in učinkovitosti sredstev, ki poleg kapitalskega vzvoda predstavljata glavno gonilo uspešnega finančnega poslovanja. Z optimizacijo strukture stroškov se lahko doseže izboljšanje dobičkonosnosti, z optimizacijo obratnega kapitala in dolgoročnih sredstev pa boljša likvidnost.

Vzpostavitev zunanje finančne funkcije, kamor spadajo ocena potencialov, določitev ciljev in ukrepov, mesečno spremljanje in načrtovanje poslovanja ter načrtovanje denarnih tokov vam skupaj s partnerjem omogočamo v Fin-servisu.

Za dodatne informacije in oceno finančnega stanja nam lahko pišete na info@fin-servis.si.

Branje bilanc za managerje

Izkaz poslovnega izida in bilanca stanja sta temeljna računovodska izkaza, ki ju lahko podjetniki in direktorji uporabijo kot kakovosten vir informacij. Z znanjem branja obeh izkazov lahko pridobimo vpogled v finančno stanje lastnega poslovanja ali v poslovanje poslovnega partnerja. Pri tem je ključnega pomena, da vemo, katere postavke in katere podatke moramo vzeti pod drobnogled, da bo interpretacija čim bližja realnemu finančnemu stanju podjetja.

Na FIN zajtrku smo se z direktorjem Fin-servisa Tonetom Dolenškom poglobili v postavke, ki jim moramo pri branju bilanc nameniti največ pozornosti. Posvetili smo se pomembnim sestavinam premoženja, dolgov in kapitala, pomenu posameznih bilančnih postavk in njihovi vsebini.

Analiza finančne slike podjetja

Prepoznavanje prave finančne slike poslovanja podjetja iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida je pogosto izziv za podjetnike, direktorje in managerje, saj finance običajno niso v središču poslovanja. Pogosto od finančne funkcije pričakujejo minimiziranje davkov in maksimizacijo dobička, vendar pa lahko na podlagi bilanc spoznamo šibke in močne točke lastnega poslovanja in poslovanja potencialnega ali obstoječega poslovnega partnerja.

Osnovna finančna izkaza, ki ju najprej vzamemo pod drobnogled, sta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida. Bilanca stanja je statičen izkaz premoženja in dolgov na določen dan, medtem ko je izkaz poslovnega izida dinamičen izkaz, v katerem ugotavljamo dobiček ali izgubo v nekem obdobju. Pred samo interpretacijo številk se je potrebno zavedati, da vedno obstajajo določeni dvomi v finančne izkaze, še posebej če ti niso revidirani. Prav tako je potrebno vedeti, da knjigovodske vrednosti iz finančnih izkazov ne odražajo tržnih vrednosti. Dejanske tržne vrednosti bi lahko ugotovili le, če bi podjetje likvidirali in prodali (monetizirali) vse premoženje ter poplačali vse upnike.

Podroben pregled postavk v bilanci stanja

Bilanca stanja je popis vrednosti premoženja in dolgov oziroma virov financiranja tega premoženja na določen dan. Za finančno stabilna podjetja je pomembno, da so dolgoročna sredstva financirana z dolgoročnimi viri (kapital ali dolgoročne obveznosti). Enako velja za kratkoročna sredstva in obveznosti, saj mora biti družba sposobna tekoče poravnavati svoje obveznosti.

Za stabilne finance podjetja, razumevanje finančnega stanja in stabilnosti partnerjev (kupcev, dobaviteljev) bo direktorjem in podjetnikom v največjo pomoč računovodja s celostnim znanjem in poznavanjem branja bilanc. V bilancah stanja se pasti med drugim lahko skrivajo pri neopredmetenih sredstvih, (nekurantnih) zalogah, spornih terjatvah, posojilih, potencialnih izven bilančnih obveznostih izhajajočih iz danih garancij, tožb, operativnem leasingu, faktoringu ipd.

Izkoristite informacije iz izkaza poslovnega izida

Poslovni izid je neposredno povezan z bilanco stanja v točki poslovnega izida tekočega obdobja in nudi informacije o rezultatu poslovanja v nekem časovnem obdobju. Poleg informacije o dobičku ali izgubi sta v veliko pomoč pri interpretaciji podatkov tudi kazalnika dodana vrednost na zaposlenega in dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA).

Prvi kazalnik omogoča relativno dobro primerjavo produktivnosti oziroma uspešnosti različnih podjetij tako v panogi, regiji, državi kot mednarodno. Drugi pa je dober približek denarnemu toku družbe, ki ga ta ustvari s svojim poslovanjem. Je zelo pomemben podatek, ki ga med drugim uporabljajo banke in ostale finančne inštitucije za sprejem odločitve o financiranju, potencialni investitorji pa o investiranju v podjetje.

Poleg upoštevanja kazalnikov ter podatkov iz bilance stanja ter izkaza poslovni izida, pa je za kvalitetno oceno uspešnosti poslovanja podjetja potrebno upoštevati še druge podatke in informacije nefinančne narave, kot so ocena dejavnosti, produktnega portfelja podjetja, razvojnih aktivnosti, tržnega položaja, organiziranosti, makroekonomskega stanja ipd.

Poglobljen pregled in analiza finančnih izkazov sta pomembna z vidika pravočasnega zaznavanja potencialnih nevarnosti in šibkih točk opazovanega podjetja. Na eni strani zaradi izboljševanja lastne finančne slike, na drugi pa zaradi izbire pravih poslovnih partnerjev, saj so od njihovega poslovanja odvisni tudi končni rezultati lastnega podjetja. Za več informacij in poglobljene analize se obrnite na vašega računovodjo.

Z mreženjem do novih poslovnih priložnosti

Mreženje je za uspeh v poslovnem svetu ključnega pomena, saj vam lahko prinese številne priložnosti, od nove službe do spoznavanja vlagateljev in pridobivanja dragocenih informacij. Da boste samozavestno stopili pred ljudi, naredili odličen prvi vtis in ohranili nova poznanstva, smo za vas pripravili glavne smernice, ki vam bodo pomagale pri uspešnem spoznavanju in navezovanju poslovnih stikov.

Poiščite prave priložnosti za spoznavanje novih ljudi

Poslovna srečanja, interesna združenja, joga, tečaj spletnega oglaševanja ali pa poslovna konferenca so le nekatere izmed priložnosti za spoznavanje novih ljudi. Včlanite se v interesno združenje, podjetniški center, društvo poslovnih žensk ali pa postanite član združenja na vašem poslovnem področju. Možnosti je veliko.

Bodite urejeni

Ne le, da boste z urejeno podobo naredili pozitiven vtis na sogovornike, tudi sami se boste počutili bolj samozavestno in motivirano. In v tem je ključ. S svojo energijo, odprtostjo in željo po povezovanju boste k sebi pritegnili tudi druge, ki si željo novih poslovnih kontaktov.

Pripravite si vizitko in kratko predstavitev

Vizitke imejte vedno pri sebi, ne samo kadar nameravate obiskati družabni dogodek. Nikoli ne veste, kdaj in kje lahko spoznate zanimivo osebo, ki bo prava za vaš posel. Načrtujte tudi kratko predstavitev sebe in svoje poslovne dejavnosti, ki jo lahko poveste sogovorniku v minuti ali dveh.

Pokažite sogovorniku, da vam je pomemben

Sogovorniku namenite vso svojo pozornost, ohranjajte očesni stik in pokažite interes za njegove besede. Vaš odnos naj bo prijateljski, pozitiven in optimističen. Poslušajte in sprašujte sogovornika, medtem ko drugim stvarem in ljudem v prostoru ne posvečajte pozornosti. Pokažite mu, da vam je pomemben in na koncu pogovora ponovite njegovo ime.

Dogovorite se za naslednje srečanje in sodelovanje

Osebo, s katero se želite povezati, povabite k sodelovanju ali pa ji povejte, da jo boste kontaktirali za kavo ali sestanek. Po spoznavnem srečanju obdržite kontakt z njo po elektronski pošti, na družbenih omrežjih ali po telefonu ter ohranjajte in razvijajte novo poznanstvo.

Povezujte druge med seboj

Mreženje je dvostranski proces, v katerem dajemo in sprejemamo. Osebo, ki ste jo ravnokar spoznali, vprašajte, s čim ji lahko pomagate ali s kom jo lahko povežete. Nikoli ne veste, kdaj bo nekdo naredil enako za vas. Bodite človek akcije in po končanem dogodku sogovorniku pošljite članek, naslov knjige, audio posnetek in podobno, kar bi mu lahko koristilo pri poslovnem izzivu, s katerim se srečuje.

Nova pravila za podjetnike normirance v praksi

Tokrat smo vam v okviru dogodka FIN ZAJTRK, na katerem vam postrežemo z odgovori na najbolj pereča vprašanja, s pomočjo davčne strokovnjakinje mag. Elde Romac pojasnili spremembe, ki jih normirancem prinaša novela ZDoh-2S. Davčna svetovalka z licenco ZDSS je na praktičnih primerih pojasnila dileme, s katerimi se od uveljavitve novega zakona 1. 1. 2018 srečujejo podjetniki normiranci, glavne spremembe pa smo za vas zbrali tudi v tem prispevku.

Spremenjena davčna osnova dohodka iz dejavnosti podjetnikov normirancev

Davčna osnova dohodka iz dejavnosti se ugotavlja na podlagi višine normiranih odhodkov v višini 80 % prihodkov, z maksimalno višino normiranih odhodkov 40.000 EUR oziroma 80.000 EUR, če je bila v davčnem letu, za katero se ugotavlja davčna osnova, obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev.

Obvezen izstop iz sistema normiranca

Ena izmed glavnih sprememb se nanaša na zavezance, katerih povprečje prihodkov iz dejavnosti dveh zaporednih predhodnih let (leti 2016 in 2017) presega 150.000 EUR. Ti morajo za davčno leto 2018 ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ter obvezno izstopiti iz sistema.

Primer: Če zavezanec v davčnem letu 2016 ugotavlja davčno osnovo na osnovi normiranih odhodkov in doseže 260.000 EUR prihodkov, v davčnem letu 2017 pa doseže 49.000 EUR prihodkov, mora izstopiti iz sistema obdavčitve normiranih odhodkov. V davčnem letu 2018 mora davčno osnovo ugotavljati z upoštevanjem dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, saj njegovo povprečje prihodkov iz dejavnosti dveh zaporednih let predhodnih let presega 150.000 EUR.

Izjeme pri izstopu iz sistema ugotavljanja davčne osnove

Pri ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za izstop iz sistema, pa obstajajo tudi izjeme. V primeru, da je zavezanec začel poslovati v preteklem davčnem letu in posledično ni podatka o prihodkih dveh zaporednih preteklih let, povprečja dveh zaporednih preteklih let še ni mogoče določiti. Zato v tem primeru zavezanec ni dolžan obvezno izstopiti iz sistema ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, in sicer tudi, če v preteklem davčnem letu prihodki presegajo 300.000 EUR, ki jih je zavezanec ustvaril že prvo leto poslovanja.

Upoštevanje prihodkov povezanih oseb

Druga glavna sprememba, ki jo je prinesla novela ZDoh-2S pri ugotavljanju pogojev za izstop iz sistema normiranca, pa se nanaša na situacije, v katerih se poleg prihodkov zavezanca upoštevajo tudi prihodki povezanih oseb. Gre za primer vzpostavitve sheme poslovanja med zavezancem in določenimi drugimi osebami z namenom, da se doseže izpolnitev pogojev za možnost ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Spremenjen 48. člen ZDoh-2 se uporablja že za davčno leto 2018, pri čemer se bo pri presoji izpolnjevanja prihodkovnih pogojev upoštevalo dosežene prihodke, ugotovljene po pravilih o računovodenju v letih 2016 in 2017.

Izstop is sistema zaradi istovrstne dejavnosti, netržnih cen in odvisnosti kupca ali zavezanca

Davčni organi za okoliščine, ki kažejo na shemo poslovanja z namenom, da zavezanec izpolni pogoje za normiranca, šteje opravljanje istovrstne dejavnosti med povezanimi osebami, odvisnost zavezanca ali kupca ter poslovanje s cenami, po katerih zavezanec zaračunava svoje blago ali storitve povezani osebi in niso primerljive tržnim cenam. Za povezano osebo se šteje družinski član ali oseba, ki jo nadzira zavezanec.

Novela ZDoh-2S, ki je normirancem v letu 2018 prinesla določene spremembe, je bila pripravljena z namenom odpravljanja pomanjkljivosti dosedanjega sistema.

V primeru vprašanj in izzivov smo vam na voljo na sledečem elektronskem naslovu: info@fin-servis.si.

Kategorien
Nekategorizirano

FIN ZAJTRK: Kaj moram vedeti o uredbi GDPR?

Na našem prvem FIN ZAJTRKU, novemu formatu dogodka, na katerem vam s pomočjo strokovnjaka odgovorimo na najbolj aktualna vprašanja, smo vam skupaj z odvetnikom Markom Pirnatom iz odvetniške družbe Pirnat – Kovačič – Škofič predstavili aktualno tematiko varovanja osebnih podatkov. Tokrat smo vam odgovorili na številna vprašanja, ki se nam ob vodenju podjetja pojavljajo na temo nove uredbe GDPR, v prihodnje pa bomo na dogodkih FIN ZAJTRK odpirali številne druge teme, ki vam bodo v pomoč pri vašem poslovanju.

Bistvene zapovedi, novosti, obveznosti in pravice

V drugi polovici maja 2018 smo v celotni Evropi vstopili v obdobje večje urejenosti upravljanja s podatki. Spremembe so se dotaknile tako posameznikov kot pravnih oseb, pri čemer pa se razlikujejo njihove obveznosti, pravice in odgovornosti. Da bo prehod na novo uredbo čim lažji in jasnejši, smo pripravili pregled bistvenih obveznosti, ki jih morate izpolnjevati kot podjetje.

Kaj in zakaj ureja uredba GDPR?

Nastanek Uredbe (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov so spodbudile mnoge zlorabe osebnih podatkov, do katerih je v Evropi prihajalo pravzaprav vsako sekundo. Nova uredba tako določa načela upravljanja s podatki in predstavlja nekatere novosti na tem področju, ki bodo zagotovile večjo preglednost, varnost in nadzor nad uporabo podatkov.

V osnovi uredba GDPR ureja ravnanje s t.i. določljivimi podatki, kar pomeni, da lahko z njimi določimo identiteto osebe: ime in priimek, naslov, elektronski naslov, podatek o lokaciji, IP naslov, EMŠO, davčna številka, številka kreditne kartice in registrska številka. Ob tem pa naj samo omenimo, da ne smemo hraniti elektronskih kopij osebnih izkaznic in potnih listov ter posebnih podatkov, kot so članstvo v sindikatu, spolno življenje, spolna usmerjenost, podatki o zdravju in biometrični podatki.

Osnove ravnanja in varovanja določljivih podatkov

Med novostmi, ki jih prinaša GDPR uredba, je zagotovo dejstvo, da lahko podatke obdelujete samo, če imate za to pravno podlago, t.j. privolitev ali pogodbeni odnos ter načelo omejevanja podatkov, pri čemer lahko zbirate in obdelujete samo podatke, ki jih nujno potrebujete za nadaljne aktivnosti.

Novost je tudi odškodninska odgovornost na strani pravnih oseb, medtem ko ima fizična oseba pravico do pozabe. To pomeni, da je na zahtevo pravna oseba dolžna izbrisati njene podatke iz svojih evidenc. Poleg tega morate kot pravna oseba posamezniku v vsakem trenutku omogočiti vpogled v podatke, ki jih hranite o njemu, ta pa lahko na podlagi pravice do prenosljivosti podatkov te tudi prenese drugam.

Pri pridobivanju privolitev bodite pozorni na specifike. Za vsak namen obdelave podatkov, kamor spada tudi shranjevanje, je potrebno posebej pridobiti soglasje. To lahko storimo z običajno privolitvijo ali v posebnih primerih z dvostopenjsko. Privolitev naj definira upravljalca, namen in čas hranjenja podatkov. Po morebitnem poteku časovnega obdobja pa morate od fizične osebne ponovno pridobiti soglasje.

Večja podjetja potrebujejo osebo, ki je pooblaščena za varstvo podatkov in ki nadzoruje katere podatke obdelujemo, za kakšen namen, od katerih oseb ter čas hranjenja podatkov. Zelo pomemben vidik je tudi varovanje teh podatkov, kjer vam svetujemo posvet z vašo IT službo ter določitev učinkovite rešitve.

Kljub temu, da je uredba GDPR stopila v veljavo 25. maja, pa v Sloveniji na področju zakonodaje, ki ureja varovanje podatkov, še vedno velja zakon ZVOP – 1, ob upoštevanju uredbe GDPR – vse dokler ne bo v veljavo stopil zakon v pripravi ZVOP – 2.

Je čas za menjavo vašega računovodskega servisa?

Narava določenih storitev je občutljiva, zato ob nezadovoljstvu ne pomislimo, da bi zamenjali njihove izvajalce. Sem spadajo tudi računovodske storitve, saj ne gre le za beleženje poslovnih dogodkov, temveč tudi za vodenje občutljivih informacij o poslovanju podjetja. K temu še dodatno prispeva dejstvo, da je izvajanje računovodskih storitev tesno povezano z zakonsko in davčno ustreznostjo podjetja. Zaradi teh dejavnikov se pogosto ne odločimo za menjavo ponudnika računovodskih storitev, saj se bojimo morebitnega tveganja, težav in dodatnega dela na strani podjetja. A prepričanje, da je menjava zelo stresna in da mora ob tem naročnik za vse poskrbeti sam, preprosto ni resnično. Zato smo vam v nadaljevanju pripravili vodič po najbolj pogostih razlogih za menjavo ponudnika ter bistvene napotke za učinkovit in uspešen prehod k novemu izvajalcu.

Rast podjetja

Da bi vaše podjetje nemoteno in uspešno poslovalo, mu zagotovite odlične podporne funkcije. Preverite, ali vam določena storitev še ustreza, še posebej, če se je v zadnjem času povečal obseg vašega poslovanja. Ob prvem znaku, da vodenje računov postaja preveč kompleksno za vaše računovodstvo, je čas, da se razgledate naokoli. Enako velja v obratni smeri, morda je vaš računovodja tisti, ki je postal prevelik za vas, vi pa se počutite kot številka v njihovem podjetju.

Odsotnost komunikacije

Bistvena za uspeh katerega koli odnosa je komunikacija. Brez nje ni odnosa in zaupanja. Zato se vprašajte, ali je edina komunikacija, ki jo prejmete od vašega računovodje, račun ob koncu leta. Ob ustreznem odnosu in zgrajenem zaupanju boste računovodji zaupali, da bo storil pravo stvar za vaše podjetje – pomagal pri rasti podjetja, nižanju stroškov, ustvarjanju dobička ter navsezadnje znižal plačila davkov.

Zakonska in davčna neustreznost

Verjetno nam ni treba omenjati očitnih razlogov, kot so večje in ponavljajoče se napake, nespoštovanje rokov, odkrite napake ob revizijskem ali davčnem pregledu ter na splošno predolg odzivni čas ter pomanjkanje tehničnega znanja.

Premalo glasbe za vaš denar

Morda vaš računovodski servis ni storil nobenih napak, ne zavedate pa se, da bi lahko za ta denar dobili veliko boljšo storitev. Vodstvo ne more sprejemati učinkovitih odločitev brez finančnih informacij, prav tako finančno svetovanje ne more biti učinkovito brez poznavanja in razumevanja vaše industrije ter poslovanja. Učinkoviti računovodje delujejo kot poslovni svetovalci. Vprašajte se, ali vam lahko vaš računovodja svetuje, ali je sposoben načrta, kam bi lahko pripeljal vaše poslovanje, in ocenjuje alternative, ki so smiselne za vaše podjetje. Prav tako lahko dober računovodski servis uporabite za razvijanje poslovnih idej, kjer računovodja deluje tudi kot podajalec konstruktivnih in dobronamernih kritik.

Ko ste se zaradi katerega koli izmed zgoraj navedenih razlogov odločili, da niste zadovoljni s trenutnim stanjem, je čas, da poiščete novega izvajalca računovodskih storitev, ki bo ustrezal vašim poslovnim potrebam.

Odločitev je sprejeta, izvedite uspešno menjavo

Z izbiro novega izvajalca sledi dogovor o postopku primopredaje. Za prehod izberite čas, ko je predvidenih najmanj aktivnosti. Nasprotno od prepričanja, da je za menjavo najbolj primeren čas ob koncu poslovnega leta, velja, da je lahko za naročnika in izvajalca celo lažje, če se menjava izvede med letom. Ob koncu leta mora namreč naročnik hkrati sodelovati z obstoječim in novim izvajalcem. Bodite pozorni, da pred prenehanjem poslovnega razmerja poravnate vse medsebojne obveznosti in zaključite odprte zadeve z dosedanjim izvajalcem ter tako omogočite nemoten prenos poslovnih knjig. V pomoč vam bo tudi, če boste vašemu dosedanjemu računovodji dodelili dovoljenje, da lahko komunicira z vašim novim računovodjem z namenom predaje dokumentov. Celoten proces menjave naj bo čim bolj preprost, vaš cilj pa naj bo ustvariti čim manj motenj za vaše poslovanje.

Računovodski in davčni vidik zbiranja sredstev na ICO

Računovodski in davčni vidik zbiranja sredstev na ICO

Pred nastopom na ICO preverite potencialne davčne obveznosti

Kriptovalute so ena izmed najbolj vročih tematik ta hip, kljub njihovi dostopnosti in priljubljenosti pa poslovanje z Bitcoini, Etheriumi in drugimi valutami za podjetja odpira mnoga vprašanja. Večina podjetij, ki se pripravlja na ICO, se osredotoči na aktivnosti marketinga ter preverja različne namige, pravila in nasvete o tem, kako na dinamičnem trgu zbrati dovolj sredstev za izpeljavo svojega projekta. Medtem ko se ekipe v podjetjih ukvarjajo s tem, kako bodo zbrale sredstva, pa pozabljajo na računovodski in davčni vidik. Pri tem namreč prihaja do vrste davčnih vprašanj in morebitnih obveznosti, ki jih je po izvedenem projektu težje urejati za nazaj. Strokovnjake z davčnega in računovodskega področja je zato smotrno vključiti v projektni tim pred samim ICO.

Sredstva, zbrana v ICO, niso prihodki ali kapital

»Odprta vprašanja in težave podjetij, ki so zbirala sredstva na ICO, so se pokazala predvsem ob koncu poslovnega leta, pred zaključkom bilanc,« so opazili v računovodskem servisu Fin-servis. Veliko računovodij v Sloveniji je imelo težave, saj niso imeli informacij o pravilnem in ustreznem načinu beleženja zbranih sredstev v postopku ICO. Na drugi strani so se organizatorji soočali s potencialnimi davčnimi obveznostmi, s katerimi niso bili seznanjeni ob lansiranju projekta.

»Najbolj pereče vprašanje ta hip je, kaj so zbrana sredstva v postopku ICO. Ali je to kapital, kot so zbrana sredstva v postopku javne ponudbe delnic? V tem primeru to ne velja za ICO,« je poudaril Tone Dolenšek iz podjetja Fin-servis. »Podjetje običajno izda žetone, ki jih bodo lahko podporniki v prihodnosti koristili za plačilo storitve ali blaga, vendar podjetje tega ne more izkazovati kot prihodek, ker storitev še ni bila opravljena. Sredstva so namenjena razvoju, kot je zavedeno v beli knjigi, šele nato sledi ustvarjanje prihodkov. Po mnenju večine, ki se s tem ukvarjamo, gre pri zbranih sredstvih v ICO za odložene prihodke,« je dodal Dolenšek.

Kriptovalute in plačilo davkov

Standardi niso natančno oblikovani in ni enotnih pravil o tem, kako naj se kriptovalute vrednotijo in knjižijo, zato lahko pride do zelo različnih finančnih slik podjetja. Zadnje stališče Fursa je, da je trgovanje s kriptovalutami obdavčeno, če se slednje izvaja v okviru opravljanja dejavnosti. Pri pravnih osebah je dobiček iz trgovanja s kriptovalutami obdavčen z davkom od dohodka pravnih oseb, pripoznavajo pa se tudi izgube. Manj jasna pravila veljajo na področju davka na dodano vrednost. Ta se razlikujejo glede na vrsto žetona in vsebino projekta, saj je plačilo DDV odvisno od vsebine posamezne transakcije.

Pozornost velja nameniti tudi plačilu davka od kripto žetonov, ki jih v določeni fazi projekta dobijo ustanovitelji projekta. Ti namreč prejmejo žetone, ki bodo nekoč imeli določeno vrednost ali pa jo imajo v trenutku izdaje žetona. Pri tem je pomembno razmisliti, ali je to plačilo za delo in ali to pomeni tudi plačilo dohodnine. Izdajatelji žetonov naj bodo pozorni pri plačevanju tujih svetovalcev v kriptovalutah, saj je po zakonu o dohodnini potrebno odvesti akontacijo dohodnine v Sloveniji, če plačamo storitev fizični osebi v tujini.

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.