Posnetek webinarja: Odgovori na vaša vprašanja o mega zakonu

Vlada Republike Slovenije je v zakonodajni postopek vložila predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) oziroma t. i. “protikorona mega zakon” za državljane in gospodarstvo.

Z namenom obveščanja smo se v obdobju čakanja na sprejetje novega zakona povezali s poslovnim združenjem CEED in kot poslovni svetovalci gostovali na webinarju o predlaganih vladnih ukrepih.

Na spletnem srečanju smo se pogovarjali o izbranih ukrepih vlade, kot so:

 • temeljni mesečni dohodek za samozaposlene, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti oziroma jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu;
 • kakšne so obveznosti in pravice podjetnikov pri povračilu denarnega nadomestila za delavce na čakanju na delo in za primer višje sile;
 • kaj narekuje zakon o oprostitvi plačila prispevkov OPIZ in kriznega dodatka?
 • odgovorili smo tudi na vprašanja glede izpolnjevanja pogodbenih obveznosti v času višje sile, kot so plačevanje najemnine in računov;
 • in še več.

Upravljanje podjetij v času koronavirusa

V času, ko se epidemija koronavirusa (COVID – 19) hitro širi, vam celotna ekipa podjetja Fin-servis d.o.o. želi čim več zdravja in varnosti.

Fin-servis ima celovit načrt ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih, ki ga že izvaja. V osredje smo kot vedno postavili skrb za svoje zaposlene, stranke in partnerje. Ker je digitalizacija že več kot desetletje temelj našega poslovnega modela, bo delo v prihodnjih dneh potekalo nemoteno in od doma.

V primeru, da se srečate z različnimi pomisleki, vprašanji in izzivi, vas vljudno prosimo, da nas kontaktirate po telefonu ali elektronski pošti oziroma se obrnete na svojega skrbnika in z veseljem vam bomo pomagali ter svetovali.

V tem času bomo neprestano spremljali in vas obveščali tudi o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju gospodarstva.

Ostanite varni in zdravi,

ekipa Fin-servis

Ključni nasveti za oddajo obračuna finančni upravi

Zbrali smo nekaj postavk, na katere ne pozabite pri oddajanju obračuna finančni upravi (rok poteče konec marca), da ne boste plačali več davka, kot ga morate. Pri letošnji oddaji obračuna za plačilo davka na lanski dobiček pa bodite predvsem pozorni, katere olajšave boste uporabili tokrat in katere boste prenesli v prihodnje davčno obdobje. Letos so namreč začele veljati spremembe, ki podjetja in podjetnike omejujejo pri koriščenju olajšav.

Kaj je najbolj pomembno za davčno bilanco?

Davčna bilanca ni enako poslovna bilanca. Torej, “dobiček” kot davčna osnova, na katerega na koncu plačate davek, ni enak poslovnemu dobičku. Ne gre za enostavno matematiko prihodki minus odhodki, saj vsi odhodki oziroma stroški niso davčno priznani. Enostaven primer je prav reprezentanca – prizna se samo v višini polovice računa v gostilni, na primer. po drugi strani pa se stroški za izobraževanje, team bulinding priznajo v stoodstotni višini. Hkrati je potrebno tudi vedeti, da se za prihodke šteje že vse, kar ste kupcem zaračunali, na primer. Torej ni nujno, da ste vse že dobili plačano.

Na kaj bodite pozorni?

OSNOVNA SREDSTVA: Preverite, ali so v registru vsa pridobljena nova osnovna sredstva in ali ste odtujena oziroma izločena osnovna sredstva izločili s seznama. Preverite, ali je amortizacija obračunana in ali so uporabljene stopnje skladne z davčno priznanimi stopnjami. Preglejte seznam opreme, ki pomeni 40-odstotno investicijsko olajšavo, in morebitno predčasno odtujeno, prodano opremo, za katero boste morali vrniti v preteklosti že izkoriščeno olajšavo.

OLAJŠAVE NA SPLOŠNO: Najprej osnovna sprememba; država jih od letos naprej omejuje. Torej, v bilanci, ki jo boste davkariji oddali ta mesec, lahko olajšave upoštevate še do celotne višine davčne osnove. V letošnjih bilancah, ki jih boste oddajali drugo leto, pa ne. Od 1. januarja 2020 se namreč lahko olajšave izkoristijo samo do višine 63 odstotkov davčne osnove, pri čemer tudi ostaja omejitev, da se bodo lahko izkoristile največ v obdobju pet let od vlaganj (velja za investicijske olajšave in olajšave za R & R). Preračunati je torej treba, kolikšen del olajšav bo družba dejansko sploh lahko izkoristila glede na pričakovane dobičke. In, ali se splača izkoristiti večji delež olajšav za oddajo tokratnih bilanc, ko lahko izkoristite olajšavo še do sto odstotkov davčne osnove, in v prihodnja leta prinesti samo morebitni “ostanek” olajšave. Poenostavljeno: če ste za raziskave in razvoj porabili dva milijona evrov, vaša davčna osnova je 1,5 milijona evrov, preračunajte, če se vam ne splača za 2019 uveljaviti olajšavo do celotne višine davčne osnove (če nimate drugih olajšav), v prihodnja leta pa prenesete le pol milijona evrov kot olajšavo, saj te tako ali tako ne morete izkoristiti zdaj (ker pač presega davčno osnovo).

OLAJŠAVE ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ: Te lahko uveljavljate v celotni vrednosti vloženega zneska. Vendar pazljivo. Morate jih dokazovati, tudi z znanstvenimi objavami.

INVESTICIJSKA OLAJŠAVA: Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v vrednosti 40 odstotkov vloženega zneska v opremo in neopredmetena sredstva. A vse se ne šteje za opremo, računalniki to so, pisarniška oprema in pohištvo pa ne.

DRUGE OLAJŠAVE: Delodajalec, ki financira kolektivno zavarovanje, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove za premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi za donacije za dobrodelne organizacije. Razmislite tudi, ali vam pripadajo olajšave za zaposlovanje …

DOLGOROČNE IN KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE: Preverite, ali ustrezajo dejanskemu stanju in ali so potrebna prevrednotenja. Popravki vrednosti finančnih naložb v trenutku slabitve niso davčno priznani odhodki, priznajo se šele ob odtujitvi oziroma prodaji naložbe.

STANJE TERJATEV DO KUPCEV: Tone Dolenšek opozarja na pogosto napako, to pa je, da podjetja s popravki spornih terjatev do kupcev nižajo davčno obveznost. To, da se del terjatev odpiše vnaprej, še ne pomeni, da se odpiše tudi v očeh davkarjev in bo davčna obveznost nižja. Do konca insolvenčnega postopka vašega dolžnika običajno takšni popravki spornih terjatev niso davčno priznani.

ZALOGE: Potrdite vrednost zalog in preverite, ali ustreza dejanskemu stanju. Če vrednost zalog, pa tudi opreme in nepremičnin, konec leta ne ustreza več dejanskim razmeram, znižajte njihovo bilančno vrednost, učinek vam bo takoj tudi znižal davčno osnovo.

OBVEZNOSTI: Na strani obveznosti preverite, ali ste v izkazih prikazali vse obveznosti do dobaviteljev, financerjev, obračunali obresti na posojila. Vse to vam namreč lahko znižuje davčno osnovo.

REZERVACIJE: Na postavki rezervacij morajo biti tiste vrednosti, za katere imate verodostojne podlage (aktuarski izračuni za rezervacije iz naslova odpravnin in jubilejnih nagrad, statistične podlage za oblikovanje rezervacij iz danih garancij …). Inšpektorji vas bodo ob morebitnem obisku povprašali po oblikovanih rezervacijah, in če bo kazalo, da so bile oblikovane bolj iz razloga zniževanja davčne osnove, vam dodatno zaračunan davek ne uide. Nekatere rezervacije so sicer v celoti, druge delno priznane. Morajo biti dobro pojasnjene, torej jih ne smete kar »nabijati« in si tako zniževati osnovo za plačilo davkov. Naredite denimo lahko rezervacije za jubilejne nagrade, odpravnine, popravila izdelkov v garancijskem roku (a ne kar vse povprek, temveč po neki stopnji verjetnosti okvar).

STROŠKI NAKUPA SREDSTEV ZA DELO, ZA PLAČE, ZA ZUNANJE PARTNERJE: Vse to vam znižuje davčno osnovo, če so stroški realni. Lahko kupite računalnik, ki ga potrebujete za delo, lahko plačujete tudi podjetnike in jih ne zaposlite redno, če niso od vas ekonomsko odvisni, torej ste le del njegovega siceršnjega zaslužka. Davčno osnovo vam seveda znižujejo tudi vsi odhodki, stroški, ki jih imate za delo. Denimo nakup surovin, polizdelkov. Tudi stroški za plače, prispevke, za izobraževanje …

KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE, TUDI OSTANKI DOPUSTOV ZAPOSLENIH: Na postavkah kratkoročnih časovnih razmejitev bi se morali nahajati morebitni kratkoročno odloženi ali vnaprej vračunani stroški/prihodki (vnaprej plačane/prejete najemnine, naročnine, zavarovalne premije …); denimo pasivne časovne razmejitve lahko oblikujete za neizkoriščene dopuste iz leta 2019 (ki bodo izkoriščeni letos). Podjetje je namreč plačo delavcu v letu 2019 že izplačalo, na dopust pa bo šel šele v letu 2020. In ta znesek v celoti znižuje davčno osnovo leta 2019.

NAGRADA ZA POSLOVNO USPEŠNOST: To plačilo zaposlenim vam seveda v celotni višini stroška zmanjšuje davčno osnovo. Pri tem pa pozor: če gre za izplačilo nagrade za poslovno uspešnost, ki temelji na poslovanju v letu 2019, se vam bo davčno priznan strošek štel v letu 2019, in to tudi, če ste nagrado dejansko izplačali na primer januarja 2020.

Česa ne smete početi

POSOJILA, KI TO NISO: Od podjetja si lahko vedno sposodite denar in ga tudi vračate. A na posojila podjetij svojim lastnikom, vodilnim je Furs pozoren in tudi že večkrat je napovedal, da bo omenjene postavke podrobno pregledoval. Namreč, ni dovoljeno, da gre pri posojilih za redne mesečne odlive, s katerimi bi si lastnik pokrival redne življenjske stroške. Tako bi si izplačeval tako rekoč neobdavčeno plačo. Podjetje bi sicer do lastnika imelo terjatev, ki je lastnik ne bi nikdar plačal. Zaplete se lahko, če pride davkarija ali gre podjetje v stečaj, ko bi poplačilo zahteval stečajni upravitelj.

PRODAJA LASTNIH DELEŽEV PODJETJU: Tudi na to, če lastnik na primer družbe z omejeno odgovornostjo delež proda tej isti družbi, so na Fursu zelo pozorni. Preverjajo so, ali ne gre za prikrito izplačilo dobička, ki bi moralo biti po Fursovem mnenju obdavčeno kot dividenda in ne kot kapitalski dobički, pri katerih se stopnja znižuje na vsakih pet let imetništva. Zakon je sicer od letos naprej prenovljen in strožji oziroma: zakon o dohodnini, ki se uporablja od 1. januarja 2020, izrecno določa, da je izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe dividenda. Razen v primeru, ko družba pridobiva lastne delnice na organiziranem trgu.

VISOKI POTNI STROŠKI: Zaposlenim ne izplačujte izmišljenih potnih stroškov.Ti niso obdavčeni in so namenjeni povračilu stroškov za službene (!) poti zaposlenih.

ZAPOSLENI ESPEJEVCI: Sumili vas bodo, če imate »zaposlenih« veliko espejev. Inšpektorji bodo preverili, ali vaši espejevci v resnici redno delajo za vas in bi torej morali biti tudi redno zaposleni.

DVA ZAPOSLENA IN DESET MOBILCEV ALI RAČUNALNIKOV: Za računalnike, na primer, ste odbijali vstopni DDV, zniževali so vam davčno osnovo.Če jih davkarjem ob obisku ne boste mogli pokazati, vas ne čaka nič dobrega. Ne kupujte jih na podjetje za prijatelje.

REPREZENTANCA: Stroški za reprezentanco, torej za pogostitev poslovnih partnerjev (in ne prijateljev ali družine), so davčno priznani do polovice. Ne uveljavljate računov za petkove zabave s prijatelji ali nedeljska kosila z družino.

(TRANSFERNE) CENE: Ali ste za običajno ceno kupili denimo svetovanje (posebej, če ga naročite pri povezani osebi), ali je bila storitev sploh opravljena, ali gre zgolj za navijanje stroškov. Furs že nekaj časa podrobneje preverja transferne cene oziroma posebno pozornost namenja poslovanju zavezancev s povezanimi osebami iz tujine. Gre za tako imenovane transferne cene ter s tem povezano izvajanje vnaprejšnjih cenovnih sporazumov med Fursom in davčnim zavezancem. Kot so že pred časom dejali na Fursu: »Ustrezno določene transferne cene omogočajo gotovost gospodarskim subjektom pri poslovanju v mednarodnem okolju in tako pospešujejo mednarodno poslovanje. Zaradi tega poseben poudarek namenjamo promociji izvajanja vnaprejšnjih cenovnih sporazumov.« Torej, poslovanje s povezanimi osebami je tvegana dejavnost. Tako se prek navidezno visokih stroškov za razne dobave in storitve od povezanih oseb s sedežem v davčno cenejši državi izgubljajo davki.

DAVČNE OAZE, RAČUNI V TUJINI: Na Fursu so pozorni na posle, nakazila v tujino, predvsem v davčne oaze. Že se je avtomatizirala izmenjava podatkov o računih večine držav OECD.

POVEZANI NORMIRANCI: Vaš soprog ne more odpreti normiranega espeja samo zato, ker vi presegate mejo za vstop v obdavčitev po normiranih odhodkih (sto tisoč evrov oziroma 50 tisoč evrov za popoldance, ki torej nimajo polno zavarovane vsaj ene osebe), dejansko pa nič ne dela. To je utaja. Mikavno pa je to zaradi nižjih davkov – normiranci namreč plačajo le štiri odstotke davka od vseh prihodkov in prispevke za socialno varnost.

S Tonetom Dolenškom se je pogovarjala avtorica članka Tanja Smrekar, Finance.

Spremembe davčne zakonodaje, ki bodo vplivale na poslovanje podjetij v letu 2020

Zakon o dohodnini

V ZDoh-2 so pomembnejše spremembe in dopolnitve na področju obdavčitve kapitalskih dobičkov in dohodka od oddajanja premoženja v najem. Poleg sprememb je pomembno vedeti tudi, katere določbe na tem področju so ostale v veljavi.

Na področju obdavčitve dohodkov iz oddajanja premoženja v najem se normirani odhodki zvišajo iz 10% na 15%, stopnja obdavčitve pa iz 25 % na 27,5 % (obdavčitev se iz 22,5 % zvišuje na 23,37 %).

Na področju obdavčitve dohodka iz kapitala (obresti, dividende) se obdavčitev širi tudi na »obresti«, dosežene z odstopom ali poplačilom prevzete terjatve. Po novem je izrecno določeno, da odsvojitev delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic ali deležev šteje za dividendo. Izrecno je določeno tudi, da se kot dividenda obdavčuje dodatno naknadno izplačilo zavezancu, ki je odsvojil delež, in je odvisno od uspešnosti poslovanja v prihodnosti. Stopnja obdavčitve dobička iz kapitala se iz 25 % zvišuje na 27,5 %, po 5-tih letih imetništva kapitala se stopnja zvišuje iz 15 % na 20 %, po 10-tih letih iz 10 % na 15 %, po 15-tih letih iz 5 % na 10 %. Ostala je v veljavi določba, da se po 20-tih letih imetništva kapitala le-ta ne obdavčuje s kapitalskim dobičkom.

Ostale spremembe v ZDoh-2 so na področju:

splošne olajšave (zviša se iz 3.302,70 EUR na 3.500EUR) in dohodninske lestvice,

bonitet (bolj ugodna boniteta od vozil na električni pogon),

dohodku iz dejavnosti – med prihodke iz dejavnosti, se (poleg dividende, obresti in dohodka iz naslova odsvojitve deležev) po novem ne šteje tudi dohodek iz naslova odsvojitve finančnih instrumentov.

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb

Z ZDDPO-2R se uvajajo spremembe in dopolnitve na naslednjih področjih:

za sredstvo, vzeto v poslovni najem se uporabi (prizna) najvišja amortizacijska stopnja, ki ustreza amortizacijski dobi tega sredstva (določba velja že za obdobja od 1. 1. 2019 dalje),

omejuje se zmanjšanje davčne osnove tako, da se iz naslova uveljavljanja olajšav in pokrivanja prenesene davčne izgube prizna zmanjšanje davčne osnove največ do 63 % davčne osnove (najmanj 37 % davčne osnove je obdavčenih z 19 % DDPO, kar pomeni 7 % efektivno davčno stopnjo),

izstopna obdavčitev se uvaja v skladu z direktivo EU. Nanaša se na primere, ko zavezanec prenese sredstva ali svoje davčno rezidentstvo iz Slovenije. V teh primerih se obdavči ekonomska vrednost morebitnega kapitalskega dobička ustvarjenega v Sloveniji,

uvajajo se davčna pravila za odpravo hibridnih neskladij, ki nastanejo zaradi vzajemnega delovanja različnih pravnih sistemov med državami ter preprečuje dvojni odbitek (istega plačila) – tako v državi vira, kot tudi v državi vlagatelja.

Zakon o davku na dodano vrednost

Oktobra 2019 so sprejete spremembe in dopolnitve ZDDV-1, ki prinašajo nova oziroma dopolnjena pravila:

pri skladiščenju blaga na odpoklic,

pri zaporednih dobavah iz ene v drugo državo članico,

pri pridobitvi prevoznih sredstev iz druge države članice.

Za več informacij in svetovanje o uporabi davčnih sprememb pri poslovanju podjetij nam lahko pišete na info@fin-servis.si.

FIN VEČER z Željkom Ćurićem

V podjetju Fin-servis smo na dogodku FIN VEČER govorili o čustveni inteligentnosti kot skriti sestavini uspešnih poslovnih odnosov. O tem, zakaj je prepoznavanje in uporaba lastnih čustev ter čustev drugih pomembna veščina, nam je predaval priznani strokovnjak za poslovno psihologijo dr. Željko Ćurić. Čustvena inteligentnost je namreč ključna za uspešno poslovno sodelovanje in medosebne odnose, čustva pa so osnova motivacije vsakega posameznika ter uspešnega uresničevanja zastavljenih ciljev. Z edinstvenim humorjem in nezamenljivim pogledom na človekov eksistencializem nam je postregel igralec in voditelj Bojan Emeršič, manjkalo pa ni tudi oblice smeha. Zanj je poskrbela tudi učiteljica joge smeha Simona Krebs, ki je aktivirala našo kreativnost in nas opremila s tehnikami za razmišljanje izven običajnih paradigm. Odlično vzdušje so pričarali tudi izbrana glasba in pogostitev.

Oglejte si fotogalerijo dogodka (foto: Primož Bregar).

Zavarujte se pred izgubo poslovnih podatkov

Poslovni podatki so dragoceno premoženje vsakega podjetja, njihova izguba, bodisi zaradi človeške napake, kriptovirusa ali nepredvidenih dogodkov, pa je lahko celo usodna. V informacijski dobi dobra praksa varnostnega shranjevanja podatkov postaja vedno bolj pomembna, če ne celo nujna. S podatki, katerih izguba bi vplivala na poslovanje podjetja in morda tudi njihovih poslovnih partnerjev, pa operirajo tako večji kot tudi najmanjši poslovni subjekti na trgu.

Dobra praksa varnostnega shranjevanja podatkov zato ne sme biti »le tehnična« rešitev. V strategijo varnostnega shranjevanja podatkov naj bo aktivno vključeno vodstvo podjetja kot njen nosilec in izvajalec. Priporočljivo je dobro poznavanje načinov shranjevanja, prednosti in slabosti različnih oblik ter pravic do dostopanja varnostnih kopij. Večini nevarnosti, ki »pretijo« na podatke, se lahko izognemo z učinkovitimi proaktivnimi in preventivnimi ukrepi ter predvidevanjem različnih scenarijev z jasnimi odločitvami.

Dejavniki, ki vplivajo na izgubo podatkov

Najpogosteje na izgubo podatkov vpliva človeški dejavnik, vedno pogosteje pa se srečujemo s kriptovirusom in drugimi oblikami kriminala. Med človeške napake spada tudi nehoteno brisanje podatkov in napačno shranjevanje, ne moremo pa preprečiti tudi nesreč, ki so izven našega nadzora, kot so naravne nesreče, požari in celo vojne. Pogosto se izguba podatkov zgodi tudi zaradi prepričanja, da bi podatki morali biti varno shranjeni, a se izkaže, da je t.i. »back-up« neuporaben. Zelo pomemben je namreč tudi način, na katerega se shranjujejo varnostne kopije in kako hitro lahko pridobimo izgubljene podatke.

Posledice izgube podatkov za poslovni subjekt

Vsaka izguba podatkov lahko pomembno vpliva na poslovanje subjekta, resnost izgube podatkov pa lahko ocenimo po posledicah za podjetje. Te so lahko upad ali izguba produktivnosti, saj je moten ali prekinjen proces poslovanja, zmanjšanje ugleda in zaupanja strank do podjetja, nezmožnost izpolnjevanja zahtev. Najhujše posledice pa so zagotovo odškodninska in kazenska odgovornost, izguba strank in dobička ter celo propad podjetja. Še posebej v tujini je tožba poslovnega partnerja zaradi izgube podatkov, popolnoma uveljavljena praksa.

Po podatkih podjetja iStore je kar 78 % podjetij, pri katerih je prišlo do izgube podatkov, imelo backup oziroma so menili, da ga imajo, a ta ni bil učinkovit. To se lahko zgodi iz več razlogov, in sicer zaradi neprimerne konfiguracije, neprilagoditve načina varnostnega shranjevanja podatkov glede na spremembe sistema, nepoznavanja delovanja back-upa, prekratke zgodovine shranjevanja, okvare ali izgube medija, izgube gesel, namernega uničenja ali shranjevanja v oblaku.

Kako torej skrbimo za poslovne podatke?

 • Dostop do varnostnih kopij naj ima le skrbnik, ta naj bo skrbno beležen in odobren s strani odgovorne osebe. Oseba, ki dostopa do produkcijskih podatkov, ne sme imeti dostopa do varnostnih kopij.
 • Podatki naj bodo shranjeni na oddaljeni lokaciji. Le tako se lahko ubranimo številnih nevarnosti, ki ogrožajo podatke, kot so požar, poplava, potres, razne druge nesreče, kriminal, terorizem, …
 • Podatki naj bodo šifrirani. Varnostne kopije morajo biti ustrezno zaščitene tako fizično kot tehnično. Šifriranje predstavlja enega ključnih varnostnih tehnologij pri pripravi varnostnih kopij. Pri šifriranju je pomembno, da ima šifrirani ključ izključno samo lastnik podatkov ter da se šifriranje izvaja na izvoru, pred prenosnom.
 • Ustrezno dolga zgodovina beleženja podatkov. Povprečna starost podatkov, ki se obnavljajo iz varnostnih kopij znaša več kot tri mesece zato je pomembno, da nastavimo ustrezno politiko glede hranjenja varnostnih kopij.
 • Varnostne kopije naj se redno preverjajo. Edini način, s katerim lahko 100% potrdimo uporabnost backupa je obnovitev podatkov iz back-upa. Redno periodično preverjanje je zato nujno potrebno.
 • Sistemski in podatkovni back-up naj bosta ločena. Sistemi so pomembni, saj omogočajo uporabo podatkov. A sistem je vedno možno ponovno vzpostaviti, podatki pa niso obnovljivi. Zato je vedno potrebno najprej poskrbeti za backup podatkov.
 • Preverite vaše poslovne partnerje. Izguba podatkov vaših poslovnih partnerjev lahko ogrozi tudi vaše podjetje.
 • Zagotovite si hiter in zanesljiv dostop do varnostnih kopij. V primeru potrebe po podatkih, morajo biti ti dostopni v najkrajšem možnem času.

Za več informacij o varnostnem shranjevanju podatkov pišite na info@fin-servis.si.

Ključne informacije o kadrovskih postopkih, delovnih razmerjih in varstvu pri delu za delodajalce

Delovno pravo je široko pravno področje, ki zajema kadrovske evidece, varstvo osebnih podatkov, delovno zakonodajo, podzakonske akte, kolektivne pogodbe in splošne akte delodajalca. V to področje spadajo zaposlovanje novih delavcev, pogodbe o zaposlitvi, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot so plače, delovni čas, odmori, dopust in izobraževanje, nenazadnje pa delovno pravo zajema tudi razvoj kadra. Ker je pravilno in učinkovito delo v kadrovski službi ključnega pomena za vsako organizacijo, je nujno poznavanje in obvladanje vseh kadrovskih postopkov ter zapletene delovnopravne zakonodaje. Ključna značilnost delovnega prava je, da je tesno povezana z ljudmi. S čutečimi bitji in mnoštvom raznolikih, unikatnih situacij, ki pogosto zahtevajo vključevanje pravnih strokovnjakov. Zato je dobro poznavanje delovnopravne zakonodaje izrednega pomena, če se želimo izogniti potencialnim sporom in tudi finančnim ter drugim posledicam za podjetje.

Najbolj pogosti zapleti delovnega prava, s katerimi se delodajalci srečujejo v praksi

Podjetja se z največ težavami soočajo na področju zaposlovanja in splošnih aktov. Izzivi se pogosto pojavijo prav pri pogodbah o zaposlitvi, pri njihovi sklenitvi ter ob prenehanju oziroma odpovedi pogodb. Situacije, kot so zaposlitev napačnega delavca, neuspešno opravljeno poskusno delo in odpovedi ter prekinitve delovnih razmerij, zelo pogosto s seboj prinesejo negativna čustva in reakcije, ki pa lahko nemalokrat prerastejo v večje spore in konflikte. Tako je treba spoštovati zakone in kolektivne pogodbe, ki so vedno nad splošnimi akti delodajalca, obenem pa je izjemno pomembna tudi komunikacija. Ta je bistvenega pomena pri preprečevanju konfliktov in pri seznanitvi zaposlenih z veljavnimi splošnimi akti delodajalca.

Splošni akti so notranji, enostranski akti delodajalca, s katerimi se ureja način izpolnjevanja obveznosti delavcev, ki so določene v zakonu, kolektivni pogodbi ali pogodbi o zaposlitvi. Med splošne akte spadajo akt o sistematizaciji delovnih mest, o preprečevanju nadlegovanja na delovnem mestu, o ugotavljanju alkoholiziranosti ter obvezna akta: izjava o varnosti z oceno tveganja in pravilnik o varstvu osebnih podatkov. V zadnjih letih je veliko poudarka tudi na mobingu ter celo na stuffingu, ki kot pojav opisuje mobing usmerjen v vodstvo.

Komunikacija in njena vsebina sta pomembni tudi pri zaposlovanju, kamor spadajo iskanje novega kadra, objava prostega delovnega mesta, kandidacijski postopek in odločitev o izbiri. Delodajalci morajo biti pozorni pri komunikaciji na razgovoru, pri čemer naj se spoštuje zasebnost posameznika, ob podpisu pogodbe pa naj se uredi seznanitev z vsemi splošnimi akti, če je to možno.

Visok inšpekcijski nadzor varovanja in zdravja pri delu ter požarne varnosti

Pisno strinjanje zaposlenega s pravilniki je izjemnega pomena tudi na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in pri ravnanju z živili. Področje varstva in zdravja pri delu vedno bolj pridobiva na pomenu, zlasti s porastom finančnih odškodnin. Delodajalci naj bodo zato dobro seznanjeni z obveznostmi, ki vključujejo:

 • izobraževanje zaposlenih s področja VPD,
 • zdravniški pregledi zaposlenih,
 • izjava o varnosti z oceno tveganja delovnih mest,
 • osebna zaščitna sredstva,
 • pravilniki (moobing, psiho aktivna sredstva, promocija zdravja),
 • meritve mikro klimatskih pogojev in osvetljenosti delovnih mest,
 • pregled strojev in naprav,
 • izjave o skladnosti OVO,
 • zakonsko predpisane evidence.

Na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji deluje 91 delovnih inšpektorjev, ki so v lanskem letu izvedli 12.928 inšpekcijskih nadzorov, zagrožene kazni za pravne osebe pa lahko znašajo tudi do 40.000 eur.

Za zakonsko izpolnjevanje požarne varnosti v podjetjih skrbi 53 požarnih inšpektorjev, ki so v lanskem letu izvedli 6.759 inšpekcijskih nadzorov, zagrožene kazni pa lahko dosežejo do 20.000 eur za pravno osebo. Strokovnjak za varnost in zdravje pri delu, požarno varnost in varstvo okolja Tomaž Tavš podjetjem svetuje, da zato skrbijo za:

 • izobraževanje zaposlenih s področja PV,
 • izobraževanje oseb odgovornih za gašenje začetnih požarov in evakuacijo,
 • ocena požarne ogroženosti,
 • požarni red,
 • pregled požarnih aparatov in hidrantov,
 • pregled sistemov aktivne požarne zaščite in
 • označevanje poti umika in izhodov.

Za več informacij vas vabimo, da nam pišete na info@fin-servis.si.

JOB: Mladi računovodja/ Mlada računovodkinja

Iščemo mladega, amobicioznega študenta računovodske smeri, ki :

 • obiskuje ekonomsko fakulteto, smer računovodstvo
 • si želi pridobiti poklicna znanja na področju računovodskega, poslovnega in finančnega svetovanja
 • bo nudil podporo skrbnikom ključnih strank v računovodstvu in izvajal naloge po navodilih nadrejenega

Od kandidata ne pričakujemo predhodnih delovnih izkušenj, zaželjeni sta ambicioznost in želja po poklicnem razvoju ter delu v mladem kolektivu.

Mladi računovodja / Mlada računovodkinja bo nudil podporo:

 • pri pripravi poročil za vodstvo za bolj učinkovito odločanje in upravljanje podjetja
 • skrbi za celovite rešitve upravljanja, arhiviranja in varovanja dokumentov
 • pripravi poročil za zunanje deležnike, kot so banke in vlagatelji ter druge potrebe
 • podpori v davčnih postopkih in drugih inšpekcijskih nadzorih ter postopkih
 • računovodskem, poslovnem in finančnem svetovanju
 • knjiženju računovodske dokumentacije v glavno knjigo in pomožne računovodske evidence

Najbolj cenimo:

 • sposobnost logičnega razmišljanja
 • natančnost, skrbnost, odgovornost in zanesljivost
 • odlične analitične sposobnosti
 • sposobnost dela v timu
 • dobro organiziranost in sposobnost hitrega učenja
 • izvedbo nalog v sklopu računovodstva

PONUJAMO:

Najustreznejšemu kandidatu nudimo študentsko delo z možnostjo pogodbe za določen čas. Delo poteka vsak dan v pisarnah v Ljubljani, kjer vsak dan uživamo v brezplačni malici, pogosto pa se odpravimo tudi na aktivni družabni teambuilding. Visoko cenimo zaposlene in jim nudimo izobraževanja, pozitivno vzdušje in podporo pri doseganju kariernih ciljev.

V motivacijsko pismo ne pozabi zapisati kaj lahko doprineseš mladi in energični ekipi Fin-servisa ter zakaj bi morali na razgovor povabiti ravno tebe.

Prijave na oglas so zaključene.

Categories
Nekategorizirano

Intelektualna lastnina: kako se zaščititi pred posnemovalci?

Intelektualna lastnina predstavlja pomembnostrateško in praktično vrednost podjetja. Z njo se vaše podjetje loči od konkurence, po njej vas prepoznajo stranke in zaradi nje vam ostajajo zveste.Najbolj pogosta in nemalokrat »usodna« napaka podjetij in podjetnikov pa je, da želijo zaščititi svojo intelektualno lastnino, ko je že prepozno za prvi in bistven korak. Ta je, prepoznavanje in zaščita intelektualne lastnine v trenutku, ko ta nastane. Kajti, kot pravi strokovnjak za področje intelektualne lastnine Dejan Pretnar, ko ste enkrat uspešni, je samo vprašanje časa, kdaj vas bodo kopirali. Intelektualna lastninase odlično prodaja, ponarejanje pa je močno razširjen poslovni model. Nemalokrat se podjetja zavejo svoje intelektualne lastnine šele, ko se soočijo s težavo oziroma posnemovalcem. V tem trenutku je dokazovanje intelektualne lastnine veliko težje kot v primeru takojšnje zaščite, t.j., ob nastanku modela, znamke, avtorskega dela ali druge oblike intelektualne lastnine.

Slovenska podjetja namenijo premalo časa varstvu intelektualne lastnine. Da bi se izognili neželenemu scenariju, smo za vas na enem mestu zbrali osnovna načela, ki vam bodo v pomoč pri njenem prepoznavanju in zaščiti.

Kaj je intelektualna lastnina in katera so njena osnovna načela?

Intelektualna lastnina je vrsta lastnine, ki je produkt človeškega intelekta oziroma razuma in je ime pravnega koncepta, ki skrbi za varovanje intelektualne aktivnosti oziroma znanja. Združuje vede prava, ekonomije in managementa. Z zaščito intelektualne lastnine oziroma, ko je ta opredmetena, sme imetnik pravice tretjim osebam prepovedati njeno komercialno izkoriščanje. Te pravice se nanašajo na gospodarsko dejavnost in so teritorialno ter praviloma tudi časovno omejene. Izjema so blagovne znamke, trgovska imena in geografske označbe, katerih varstvo lahko traja neomejeno dolgo, ob pogoju nenehne uporabe.

V katero kategorijo intelektualne lastnine spada vaš izdelek?

Intelektualna lastnina je opredeljena v treh glavnih kategorijah. Prva, industrijska lastnina, ureja pravice patentov, modelov, znamk, geografskih označb in nelojalne konkurence. Avtorsko pravo pokriva avtorske in sorodne pravice, tretja kategorija, varstvo specifičnih pravic pa zajema topografijo integriranih vezij, nove rastlinske sorte in ostalo. Največ prijav pravic za intelektualno lastnino je glede na svetovno statistiko Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) za znamke, sledijo patenti, modeli in industrijski dizajn. Medtem ko avtorska pravica pripade z nastanom dela, pa je potrebno industrijsko lastnino zaščititi na Uradu RS za intelektualno lastnino ali v državah, v katerih želimo koristiti prednosti zaščite. A bodite pozorni, če želite zaščititi patent, se morate zavedati, da ob prvi prijavi začne teči tudi čas. Zato enaka prijava v drugi državi ne bo več novost, kar pa je pogoj za prijavo patenta.

Kako narediti prijavo intelektualne lastnine?

Postopki za prijavo intelektualne lastnine se razlikujejo glede na to, ali želite uveljavljati varstvo avtorskih pravic, modela, patenta ali znamke. Pogoj za pravno zavarovanje zunanjega videza izdelka je nov videz, ki na potrošnika naredi drugačen vtis kot drugi znani izdelki. Blagovna znamka je znak ali kombinacija znakov, ki omogoča razlikovanje enakega ali podobnega blaga, patent pa mora izpolnjevati načela novosti, inventivnosti in uporabljivosti. Podrobna navodila za vsako kategorijo intelektualne kategorije posebej najdete na spletnih strani Urada RS za intelektualno lastnino, potrditev avtorstva za avtorska dela pa vam omogoča Avtorska agencija Slovenije. Pri tem je potrebno upoštevati, da po izteku pravic predmet zaščite postane javna dobrina.

Neetične in nezakonite prakse, izzivi ter sodno varstvo

Tako kot v mnogih drugih industrijah, se je tudi na področju intelektualne lastnine pojavilo kar nekaj koristoljubnih praks, ki ciljajo na izkoriščanje neosveščenih posameznikov. Etično sporna praksa, na katero naletijo številne znamke in podjetja je t.i. cybersquatting. Pri tej praksi posamezniki vnaprej registrirajo spletne domene z imeni že obstoječih podjetij ali imeni njihovih znamk. Ko želi podjetje registrirati domeno na svoje ime, se od njega zahteva plačilo, ki je višje od stroška zakupa domene. Dejavnost je pogosta predvsem na Kitajskem ter v ZDA, a razširjena že po celem svetu. Kot odgovor na cybersquatting se je razvila sodna praksa kot način obrambe pred tovrstnimi zlorabami, in sicer t.i. bad faith ali slaba vera. V primeru dokaza cybersquattinga se storilcu znamka odvzame in domena prepiše na upravičenca.

Poznamo pa tudi t.i. patent trolling, kjer se ustanavljajo zasebna podjetja, katerih osnovni in edini namen ter dejavnost je kupovanje patentov od velikih korporacij, bankrotiranih podjetij in nekaterih posameznikov. Ta podjetja nato iščejo kje in na kakšen način, katero izmed podjetij krši kakšen patent, nato pa od njega zahtevajo licenčnino ali pa ga tožijo. V izogib takšnim in podobnim praksam ter tudi posnemovalcem, je poznavanje osnov intelektualne lastnine nujno, prav tako pa tudi njena takojšnja zaščita.

Za več informacij o intelektualni lastnini nam lahko pišete na info@fin-servis.si.

Podatki računovodstva so osnova za odločitve managerjev

Računovostvo ima danes povsem drugačno vlogo, kot jo je imelo nekdaj. Če je običajna in zastarela predstava računovodske storitve in dela računovodje temeljila zgolj na beleženju poslovnih dogodkov, pa je danes naloga računovodstva povsem drugačna. Ima oziroma mora imeti funkcijo svetovalca.

Potreba po večji vpletenosti

Danes so v Sloveniji računovodje premalo vpleteni in vključeni v procese dela ter odločanja. Zaradi takšnega načina dela v odnosu med računovodstvom in drugimi poslovnimi procesi ne prihaja do sinergij, do ustvarjanja dodane vrednosti, prav tako se izgubljajo priložnosti za optimizacijo poslovnih procesov, prihranke in odpravljanje potencialnih nepravilnosti, še predno se te zgodijo.

Svetovalna vloga računovodje

Potrebno je spremeniti stališče, pogled in razumevanje računovodske funkcije pri managerjih. Računovodja mora biti eden izmed ključnih tvorcev procesov v podjetju. Njegovo delo je ažurna in hitra priprava, združevanje ter posredovanje podatkov upravi, ki na podlagi teh sprejema informirane in smotrne zaključke. Oblikovati je treba komunikacijsko pot obveščanja z informacijami, da ima računovodja ves čas na voljo vse informacije, zaradi česar lahko pravočasno reagira in vodstvu predstavi učinkovite rešitve. Poda vpogled na to, kako bodo določene odločitve vplivale na poslovanje in na finačno stanje ali izid družbe. Direktorji naj se z njimi posvetujejo pred investiranjem, pogajanjem z banko, najemanjem kredita, ocenjevanjem tveganja in planiranju finančnih tokov.

Razumevanje, digitalizacija in izbira pravega izvajalca

Če direktor v podjetju nima težav z računovodstvom, to ne pomeni, da slednje deluje učinkovito. Vsak manager naj preveri, v kakšnem stanju imajo urejeno računovodstvo, naj ga spremlja in razume, kako so urejeni njegovi procesi.

Preveriti je potrebno tudi, ali digitalizaciji podjetja in predvsem digitalizaciji osrednjih procesov v podjetju sledi finančno-računovodski del. Za podjetje nikakor ni dopustno, da računovodstvo ostane v časih, ki so minili, vodstvo pa naj se prepriča, kakšne rešitve in tehnološke novosti jim ponuja tržišče.

Če ima podjetje najeto zunanje računovodstvo, je potrebno preveriti, ali od njih dobivajo ažurne podatke, ali je poslovanje res učinkovito, digitalizirano, hitro in kakovostno. Vsak manager naj se poglobi v vsebino knjig, razumeti mora, na kakšen način potekajo ti procesi, ali so primerni ali ne, ali dobijo prave informacije v pravem trenutku in na pravem mestu. Če pri obstoječem ponudniku ne dobijo celovite storitve, naj poiščejo novega, pri čemer je strah pred menjavo povsem odveč. Prevečkrat podjetja ostajajo zvesta izbranim izvajalcem ravno zaradi strahu, ker gre za občutljive poslovne informacije, bojijo se, da bo ob menjavi moten njihov poslovni proces. Vendar temu še zdaleč ni tako. Menjava ponudnika računovodske storitve se lahko izpelje povsem nemoteno, saj je pomembno, da podjetje menjave ne občuti. Prehod se zato planira vnaprej, sploh pri večjih strankah, najbolje je 1. januarja. V kolikor podjetje potrebuje ali ostane brez računovodstva čez noč, pa je seveda možen tudi ad hoc prevzem na način, ki bo za podjetje najmanj moten in najbolj učinkovit.

“Managerjem svetujemo, da preverijo, na kakšen način je urejeno njihovo računovodstvo in na kakšen način so urejeni z njim povezani procesi. Naj ne čakajo, da jih k vpogledu v procese prisilijo šele že nastali problemi. Računovodstvo naj zagotavlja ažurne, točne in hitre podatke, poslovanje na njihovi osnovi pa naj bo učinkovito, digitalizirano, hitro in kakovostno,” Tone Dolenšek, direktor podjetja FIN SERVIS, ki zagotavlja celovite računovodske, poslovne in finančne rešitve.

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.