Ključne informacije o kadrovskih postopkih, delovnih razmerjih in varstvu pri delu za delodajalce

Delovno pravo je široko pravno področje, ki zajema kadrovske evidece, varstvo osebnih podatkov, delovno zakonodajo, podzakonske akte, kolektivne pogodbe in splošne akte delodajalca. V to področje spadajo zaposlovanje novih delavcev, pogodbe o zaposlitvi, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot so plače, delovni čas, odmori, dopust in izobraževanje, nenazadnje pa delovno pravo zajema tudi razvoj kadra. Ker je pravilno in učinkovito delo v kadrovski službi ključnega pomena za vsako organizacijo, je nujno poznavanje in obvladanje vseh kadrovskih postopkov ter zapletene delovnopravne zakonodaje. Ključna značilnost delovnega prava je, da je tesno povezana z ljudmi. S čutečimi bitji in mnoštvom raznolikih, unikatnih situacij, ki pogosto zahtevajo vključevanje pravnih strokovnjakov. Zato je dobro poznavanje delovnopravne zakonodaje izrednega pomena, če se želimo izogniti potencialnim sporom in tudi finančnim ter drugim posledicam za podjetje.

Najbolj pogosti zapleti delovnega prava, s katerimi se delodajalci srečujejo v praksi

Podjetja se z največ težavami soočajo na področju zaposlovanja in splošnih aktov. Izzivi se pogosto pojavijo prav pri pogodbah o zaposlitvi, pri njihovi sklenitvi ter ob prenehanju oziroma odpovedi pogodb. Situacije, kot so zaposlitev napačnega delavca, neuspešno opravljeno poskusno delo in odpovedi ter prekinitve delovnih razmerij, zelo pogosto s seboj prinesejo negativna čustva in reakcije, ki pa lahko nemalokrat prerastejo v večje spore in konflikte. Tako je treba spoštovati zakone in kolektivne pogodbe, ki so vedno nad splošnimi akti delodajalca, obenem pa je izjemno pomembna tudi komunikacija. Ta je bistvenega pomena pri preprečevanju konfliktov in pri seznanitvi zaposlenih z veljavnimi splošnimi akti delodajalca.

Splošni akti so notranji, enostranski akti delodajalca, s katerimi se ureja način izpolnjevanja obveznosti delavcev, ki so določene v zakonu, kolektivni pogodbi ali pogodbi o zaposlitvi. Med splošne akte spadajo akt o sistematizaciji delovnih mest, o preprečevanju nadlegovanja na delovnem mestu, o ugotavljanju alkoholiziranosti ter obvezna akta: izjava o varnosti z oceno tveganja in pravilnik o varstvu osebnih podatkov. V zadnjih letih je veliko poudarka tudi na mobingu ter celo na stuffingu, ki kot pojav opisuje mobing usmerjen v vodstvo.

Komunikacija in njena vsebina sta pomembni tudi pri zaposlovanju, kamor spadajo iskanje novega kadra, objava prostega delovnega mesta, kandidacijski postopek in odločitev o izbiri. Delodajalci morajo biti pozorni pri komunikaciji na razgovoru, pri čemer naj se spoštuje zasebnost posameznika, ob podpisu pogodbe pa naj se uredi seznanitev z vsemi splošnimi akti, če je to možno.

Visok inšpekcijski nadzor varovanja in zdravja pri delu ter požarne varnosti

Pisno strinjanje zaposlenega s pravilniki je izjemnega pomena tudi na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in pri ravnanju z živili. Področje varstva in zdravja pri delu vedno bolj pridobiva na pomenu, zlasti s porastom finančnih odškodnin. Delodajalci naj bodo zato dobro seznanjeni z obveznostmi, ki vključujejo:

 • izobraževanje zaposlenih s področja VPD,
 • zdravniški pregledi zaposlenih,
 • izjava o varnosti z oceno tveganja delovnih mest,
 • osebna zaščitna sredstva,
 • pravilniki (moobing, psiho aktivna sredstva, promocija zdravja),
 • meritve mikro klimatskih pogojev in osvetljenosti delovnih mest,
 • pregled strojev in naprav,
 • izjave o skladnosti OVO,
 • zakonsko predpisane evidence.

Na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji deluje 91 delovnih inšpektorjev, ki so v lanskem letu izvedli 12.928 inšpekcijskih nadzorov, zagrožene kazni za pravne osebe pa lahko znašajo tudi do 40.000 eur.

Za zakonsko izpolnjevanje požarne varnosti v podjetjih skrbi 53 požarnih inšpektorjev, ki so v lanskem letu izvedli 6.759 inšpekcijskih nadzorov, zagrožene kazni pa lahko dosežejo do 20.000 eur za pravno osebo. Strokovnjak za varnost in zdravje pri delu, požarno varnost in varstvo okolja Tomaž Tavš podjetjem svetuje, da zato skrbijo za:

 • izobraževanje zaposlenih s področja PV,
 • izobraževanje oseb odgovornih za gašenje začetnih požarov in evakuacijo,
 • ocena požarne ogroženosti,
 • požarni red,
 • pregled požarnih aparatov in hidrantov,
 • pregled sistemov aktivne požarne zaščite in
 • označevanje poti umika in izhodov.

Za več informacij vas vabimo, da nam pišete na info@fin-servis.si.

JOB: Mladi računovodja/ Mlada računovodkinja

Iščemo mladega, amobicioznega študenta računovodske smeri, ki :

 • obiskuje ekonomsko fakulteto, smer računovodstvo
 • si želi pridobiti poklicna znanja na področju računovodskega, poslovnega in finančnega svetovanja
 • bo nudil podporo skrbnikom ključnih strank v računovodstvu in izvajal naloge po navodilih nadrejenega

Od kandidata ne pričakujemo predhodnih delovnih izkušenj, zaželjeni sta ambicioznost in želja po poklicnem razvoju ter delu v mladem kolektivu.

Mladi računovodja / Mlada računovodkinja bo nudil podporo:

 • pri pripravi poročil za vodstvo za bolj učinkovito odločanje in upravljanje podjetja
 • skrbi za celovite rešitve upravljanja, arhiviranja in varovanja dokumentov
 • pripravi poročil za zunanje deležnike, kot so banke in vlagatelji ter druge potrebe
 • podpori v davčnih postopkih in drugih inšpekcijskih nadzorih ter postopkih
 • računovodskem, poslovnem in finančnem svetovanju
 • knjiženju računovodske dokumentacije v glavno knjigo in pomožne računovodske evidence

Najbolj cenimo:

 • sposobnost logičnega razmišljanja
 • natančnost, skrbnost, odgovornost in zanesljivost
 • odlične analitične sposobnosti
 • sposobnost dela v timu
 • dobro organiziranost in sposobnost hitrega učenja
 • izvedbo nalog v sklopu računovodstva

PONUJAMO:

Najustreznejšemu kandidatu nudimo študentsko delo z možnostjo pogodbe za določen čas. Delo poteka vsak dan v pisarnah v Ljubljani, kjer vsak dan uživamo v brezplačni malici, pogosto pa se odpravimo tudi na aktivni družabni teambuilding. Visoko cenimo zaposlene in jim nudimo izobraževanja, pozitivno vzdušje in podporo pri doseganju kariernih ciljev.

V motivacijsko pismo ne pozabi zapisati kaj lahko doprineseš mladi in energični ekipi Fin-servisa ter zakaj bi morali na razgovor povabiti ravno tebe.

Prijave na oglas so zaključene.

Intelektualna lastnina: kako se zaščititi pred posnemovalci?

Intelektualna lastnina predstavlja pomembnostrateško in praktično vrednost podjetja. Z njo se vaše podjetje loči od konkurence, po njej vas prepoznajo stranke in zaradi nje vam ostajajo zveste.Najbolj pogosta in nemalokrat »usodna« napaka podjetij in podjetnikov pa je, da želijo zaščititi svojo intelektualno lastnino, ko je že prepozno za prvi in bistven korak. Ta je, prepoznavanje in zaščita intelektualne lastnine v trenutku, ko ta nastane. Kajti, kot pravi strokovnjak za področje intelektualne lastnine Dejan Pretnar, ko ste enkrat uspešni, je samo vprašanje časa, kdaj vas bodo kopirali. Intelektualna lastninase odlično prodaja, ponarejanje pa je močno razširjen poslovni model. Nemalokrat se podjetja zavejo svoje intelektualne lastnine šele, ko se soočijo s težavo oziroma posnemovalcem. V tem trenutku je dokazovanje intelektualne lastnine veliko težje kot v primeru takojšnje zaščite, t.j., ob nastanku modela, znamke, avtorskega dela ali druge oblike intelektualne lastnine.

Slovenska podjetja namenijo premalo časa varstvu intelektualne lastnine. Da bi se izognili neželenemu scenariju, smo za vas na enem mestu zbrali osnovna načela, ki vam bodo v pomoč pri njenem prepoznavanju in zaščiti.

Kaj je intelektualna lastnina in katera so njena osnovna načela?

Intelektualna lastnina je vrsta lastnine, ki je produkt človeškega intelekta oziroma razuma in je ime pravnega koncepta, ki skrbi za varovanje intelektualne aktivnosti oziroma znanja. Združuje vede prava, ekonomije in managementa. Z zaščito intelektualne lastnine oziroma, ko je ta opredmetena, sme imetnik pravice tretjim osebam prepovedati njeno komercialno izkoriščanje. Te pravice se nanašajo na gospodarsko dejavnost in so teritorialno ter praviloma tudi časovno omejene. Izjema so blagovne znamke, trgovska imena in geografske označbe, katerih varstvo lahko traja neomejeno dolgo, ob pogoju nenehne uporabe.

V katero kategorijo intelektualne lastnine spada vaš izdelek?

Intelektualna lastnina je opredeljena v treh glavnih kategorijah. Prva, industrijska lastnina, ureja pravice patentov, modelov, znamk, geografskih označb in nelojalne konkurence. Avtorsko pravo pokriva avtorske in sorodne pravice, tretja kategorija, varstvo specifičnih pravic pa zajema topografijo integriranih vezij, nove rastlinske sorte in ostalo. Največ prijav pravic za intelektualno lastnino je glede na svetovno statistiko Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) za znamke, sledijo patenti, modeli in industrijski dizajn. Medtem ko avtorska pravica pripade z nastanom dela, pa je potrebno industrijsko lastnino zaščititi na Uradu RS za intelektualno lastnino ali v državah, v katerih želimo koristiti prednosti zaščite. A bodite pozorni, če želite zaščititi patent, se morate zavedati, da ob prvi prijavi začne teči tudi čas. Zato enaka prijava v drugi državi ne bo več novost, kar pa je pogoj za prijavo patenta.

Kako narediti prijavo intelektualne lastnine?

Postopki za prijavo intelektualne lastnine se razlikujejo glede na to, ali želite uveljavljati varstvo avtorskih pravic, modela, patenta ali znamke. Pogoj za pravno zavarovanje zunanjega videza izdelka je nov videz, ki na potrošnika naredi drugačen vtis kot drugi znani izdelki. Blagovna znamka je znak ali kombinacija znakov, ki omogoča razlikovanje enakega ali podobnega blaga, patent pa mora izpolnjevati načela novosti, inventivnosti in uporabljivosti. Podrobna navodila za vsako kategorijo intelektualne kategorije posebej najdete na spletnih strani Urada RS za intelektualno lastnino, potrditev avtorstva za avtorska dela pa vam omogoča Avtorska agencija Slovenije. Pri tem je potrebno upoštevati, da po izteku pravic predmet zaščite postane javna dobrina.

Neetične in nezakonite prakse, izzivi ter sodno varstvo

Tako kot v mnogih drugih industrijah, se je tudi na področju intelektualne lastnine pojavilo kar nekaj koristoljubnih praks, ki ciljajo na izkoriščanje neosveščenih posameznikov. Etično sporna praksa, na katero naletijo številne znamke in podjetja je t.i. cybersquatting. Pri tej praksi posamezniki vnaprej registrirajo spletne domene z imeni že obstoječih podjetij ali imeni njihovih znamk. Ko želi podjetje registrirati domeno na svoje ime, se od njega zahteva plačilo, ki je višje od stroška zakupa domene. Dejavnost je pogosta predvsem na Kitajskem ter v ZDA, a razširjena že po celem svetu. Kot odgovor na cybersquatting se je razvila sodna praksa kot način obrambe pred tovrstnimi zlorabami, in sicer t.i. bad faith ali slaba vera. V primeru dokaza cybersquattinga se storilcu znamka odvzame in domena prepiše na upravičenca.

Poznamo pa tudi t.i. patent trolling, kjer se ustanavljajo zasebna podjetja, katerih osnovni in edini namen ter dejavnost je kupovanje patentov od velikih korporacij, bankrotiranih podjetij in nekaterih posameznikov. Ta podjetja nato iščejo kje in na kakšen način, katero izmed podjetij krši kakšen patent, nato pa od njega zahtevajo licenčnino ali pa ga tožijo. V izogib takšnim in podobnim praksam ter tudi posnemovalcem, je poznavanje osnov intelektualne lastnine nujno, prav tako pa tudi njena takojšnja zaščita.

Za več informacij o intelektualni lastnini nam lahko pišete na info@fin-servis.si.

Podatki računovodstva so osnova za odločitve managerjev

Računovostvo ima danes povsem drugačno vlogo, kot jo je imelo nekdaj. Če je običajna in zastarela predstava računovodske storitve in dela računovodje temeljila zgolj na beleženju poslovnih dogodkov, pa je danes naloga računovodstva povsem drugačna. Ima oziroma mora imeti funkcijo svetovalca.

Potreba po večji vpletenosti

Danes so v Sloveniji računovodje premalo vpleteni in vključeni v procese dela ter odločanja. Zaradi takšnega načina dela v odnosu med računovodstvom in drugimi poslovnimi procesi ne prihaja do sinergij, do ustvarjanja dodane vrednosti, prav tako se izgubljajo priložnosti za optimizacijo poslovnih procesov, prihranke in odpravljanje potencialnih nepravilnosti, še predno se te zgodijo.

Svetovalna vloga računovodje

Potrebno je spremeniti stališče, pogled in razumevanje računovodske funkcije pri managerjih. Računovodja mora biti eden izmed ključnih tvorcev procesov v podjetju. Njegovo delo je ažurna in hitra priprava, združevanje ter posredovanje podatkov upravi, ki na podlagi teh sprejema informirane in smotrne zaključke. Oblikovati je treba komunikacijsko pot obveščanja z informacijami, da ima računovodja ves čas na voljo vse informacije, zaradi česar lahko pravočasno reagira in vodstvu predstavi učinkovite rešitve. Poda vpogled na to, kako bodo določene odločitve vplivale na poslovanje in na finačno stanje ali izid družbe. Direktorji naj se z njimi posvetujejo pred investiranjem, pogajanjem z banko, najemanjem kredita, ocenjevanjem tveganja in planiranju finančnih tokov.

Razumevanje, digitalizacija in izbira pravega izvajalca

Če direktor v podjetju nima težav z računovodstvom, to ne pomeni, da slednje deluje učinkovito. Vsak manager naj preveri, v kakšnem stanju imajo urejeno računovodstvo, naj ga spremlja in razume, kako so urejeni njegovi procesi.

Preveriti je potrebno tudi, ali digitalizaciji podjetja in predvsem digitalizaciji osrednjih procesov v podjetju sledi finančno-računovodski del. Za podjetje nikakor ni dopustno, da računovodstvo ostane v časih, ki so minili, vodstvo pa naj se prepriča, kakšne rešitve in tehnološke novosti jim ponuja tržišče.

Če ima podjetje najeto zunanje računovodstvo, je potrebno preveriti, ali od njih dobivajo ažurne podatke, ali je poslovanje res učinkovito, digitalizirano, hitro in kakovostno. Vsak manager naj se poglobi v vsebino knjig, razumeti mora, na kakšen način potekajo ti procesi, ali so primerni ali ne, ali dobijo prave informacije v pravem trenutku in na pravem mestu. Če pri obstoječem ponudniku ne dobijo celovite storitve, naj poiščejo novega, pri čemer je strah pred menjavo povsem odveč. Prevečkrat podjetja ostajajo zvesta izbranim izvajalcem ravno zaradi strahu, ker gre za občutljive poslovne informacije, bojijo se, da bo ob menjavi moten njihov poslovni proces. Vendar temu še zdaleč ni tako. Menjava ponudnika računovodske storitve se lahko izpelje povsem nemoteno, saj je pomembno, da podjetje menjave ne občuti. Prehod se zato planira vnaprej, sploh pri večjih strankah, najbolje je 1. januarja. V kolikor podjetje potrebuje ali ostane brez računovodstva čez noč, pa je seveda možen tudi ad hoc prevzem na način, ki bo za podjetje najmanj moten in najbolj učinkovit.

“Managerjem svetujemo, da preverijo, na kakšen način je urejeno njihovo računovodstvo in na kakšen način so urejeni z njim povezani procesi. Naj ne čakajo, da jih k vpogledu v procese prisilijo šele že nastali problemi. Računovodstvo naj zagotavlja ažurne, točne in hitre podatke, poslovanje na njihovi osnovi pa naj bo učinkovito, digitalizirano, hitro in kakovostno,” Tone Dolenšek, direktor podjetja FIN SERVIS, ki zagotavlja celovite računovodske, poslovne in finančne rešitve.

Prodaja: Kako doseči, da bodo kupci kupovali od nas?

Danes smo priča izjemnemu razvoju družbe. Naše osnovne potrebe kot tudi tiste višje na Maslowi lestvici so zadovoljene v veliko večji meri kot so bile pred dobrim desetletjem. Vedno večji poudarek je na samoaktualizaciji, veliko bolj opazujemo svoja čustva in spremljamo svoje počutje. Pojav novih megatrendov, med katerimi je tudi uresničevanje našega idealnega jaza, je prispeval h koreniti spremembi načina, kako prodajamo, da bi kupci kupovali od nas. Pravzaprav klasična prodaja, kot smo jo poznali, izginja. Suvereni potrošnik je informiran, pozna izkušnje drugih uporabnikov, medtem ko preko nakupa išče želeno počutje.

Zgodba, zgodba in še enkrat zgodba

Pripovedovanje zgodb ni več novost, ampak je postalo nuja. Namreč prodajalec danes ni več glavni vir informacij, pogosto je potrošnik bolj informiran o produktu, pozna izkušnje drugih uporabnikov in ve, kako so se zaradi izdelka počutili drugi. Danes prodajalca v nakupnem procesu pogosto ni, ali pa je na vrsti v zadnji fazi nakupa. Njegova vloga se je spremenila in prodajalec vse bolj prevzema vlogo svetovalca in pripovedovalca zgodb. Potrošniki kupujejo predvsem zgodbe, ki vključujejo obljubo počutja, ustvarjajo vrednost, ki jo bodo kupci dobili z nakupom in ki rešujejo njihove težave.

Ali kupci vidijo vaš izdelek kot vreden nakupa?

Percepcija vrednosti ali »Value Proposition« opisuje vrednost, ki jo ima določena storitev, izdelek ali blagovna znamka v očeh določenega kupca. Ali bo potrošnik zaznal vrednost le-teh in kako visoko jo bo ocenil, pa je odvisno od funkcionalne in čustvene vrednosti izdelka, storitve ali blagovne znamke. Medtem ko funkcionalna vrednost odraža uporabno vrednost izdelka, kot so v primeru avtomobila višjega cenovnega razreda varnost, udobje, dizajn in napredna tehnologija, čustvena vrednost odraža obljubo počutja ali doživetja. Z nakupom luksuznega avtomobila kupci pravzaprav kupujejo občutke razkošja, bogastva in privlačnosti. Ključ je v definiciji funkcionalnih in čustvenih vrednostih proizvoda, storitve ali blagovne znamke ter obljuba in realizacija le-teh pri izkušnji, ki jo ima kupec z nakupom naših izdelkov.

Kateri psihološki dejavniki vplivajo na nakup?

Kupci s(m)o človeška bitja. V življenju in pri potrošnji nas vodijo notranji vzgibi in načini delovanja možganov, ki skrbijo za čim krajšo pot do realizacije želenih ciljev. Pri tem nas vodijo naše vrednote, predvidevanja, prepričanja in dosedanje izkušnje. Na nakup pa vplivajo tudi naslednji psihološki učinki: pristranskosti (ljudje smo subjektivni), sidranje (vsako nadaljno informacijo primerjamo s predhodno) in strah pred izgubo, ki je večji kot morebitno zadovoljstvo v prihodnosti (percepcija tveganja). Pri osnovanju prodajnega nastopa in zgodbe je zato pomembno definirati ciljne skupine in lastnosti ter vrednote oseb, ki ustrezajo našemu idealnemu kupcu (buyer persona). Le na ta način se bo vzpostavil uspešen odnos menjave.

Megatrendi kot zunanji dejavniki

Kupce motivirajo lastne potrebe, želje in tudi samoaktualizacija. Idealni jaz je eden izmed megatrendov, ki vplivajo na izbiro določenega izdelka ali storitve pred konkurenčnim. Potrošniki bodo dali prednost cenovno in funkcionalno primerljivim izdelkom, če ti ne bodo imeli negativnega vpliva na okolje in planet. Prav tako je velikega pomena transparentnost. Moč družbenih omrežij se kaže v sporočanju in komuniciranju zaposlenih (notranjih ambasadorjev podjetja) z zunanjimi javnostmi, prostora, kjer bi podjetja lahko kaj prikrila, pa je vse manj. Poleg transparentosti, trošenja brez krivde in idelaneg jaza, se srečujemo še z dvema megatrendoma, kakovost in enostavnost. Podjetja danes praktično nimajo več izbire ali bodo sledile tem trendom, saj je kupec že izbral.

O tem, kako doseči kupca, na podlagi katerih megatrendov se odločamo za nakup in kako nam pri tem lahko pomagajo vpogledi v razmišljanje in čutenje potrošnika smo na v Fin-servisu govorili v okviru Fin zajtrka Kako doseči, da kupec kupuje od nas? s Tomažem Pavlico.

Za več informacij nam lahko pišete na info@finservis.si.

FIN VEČER z Aleksandrom Zadelom

V podjetju Fin-servis smo zaključevanje leta 2018 obeležili z večernim dogodkom FIN VEČER, kjer smo v najboljši družbi psihologa Aleksandra Zadela odkrivali koristi odličnih medsebojnih in poslovnih odnosov, pod vodstvom Alenke Košir pa zakonitosti blaženja posledic dolgotrajnega sedenja in ohranjanja zdrave ter vitalne konstitucije. Z nami je bil tudi priljubljeni komik Sašo Stare, ki je poskrbel za naše smejalne mišice.

Oglejte si fotogalerijo dogodka (foto: Primož Bregar).

Upravljanje finančne funkcije: izziv za srednja in manjša podjetja

Finančna funkcija je temeljna poslovna funkcija, ki zagotavlja kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost podjetja, zmanjšuje tveganje poslovanja, povečuje donosnost lastniškega kapitala in zagotavlja neodvisno ter nemoteno poslovanje. Pogost izziv, s katerim se srečujejo predvsem majhna in srednje velika podjetja, ki finančne funkcije praviloma nimajo vzpostavljene ali pa ta izvaja le najnujnejše naloge, je pomankanje ustreznih podatkov za sprejemanje pravih odločitev. In kakšna je rešitev?

Uresničite vaše finančne cilje

Za uresničevanje finančnih ciljev se podjetjem priporoča izvajanje kratkoročnega finančnega načrtovanja, saj morajo biti sposobna zagotoviti likvidnostna sredstva na kratki rok za pravočasno izvedbo vseh zapadlih obveznosti. Ker se pri kratkoročnem načrtovanju vedno soočamo z določeno stopnjo tveganja, je potrebno optimizirati likvidnostno rezervo in se izogniti presežnim likvidnostnim sredstvom. Ta namreč predstavljajo dodaten strošek za podjetje in posledično vplivajo na dobičkonosnost. Z obvladovanjem tveganja pri zagotavljanju kratkoročne plačilne sposobnosti v prihodnosti, pa je podjetje sposobno poravnati tudi vse obveznosti na dolgi rok, kjer se že dotikamo dolgoročnega finnačnega načrtovanja. Za uspešno poslovanje je vsekakor pomembna dolgoročna plačilna sposobnost podjetja. Tako mora podjetje vzpostaviti in ohraniti dolgoročno strukturo financiranja ter načrtovati dolgoročno financiranje, ki je nepogrešljiv inštrument za obvladovanje tveganja. Dolgoročni viri so praviloma dražji od kratkoročnih, zato je potrebno rezervo v dolgoročnem financiranju optimizirati, saj ta rezerva ne sme biti presežna.

Rešitev za manjša in srednje velika podjetja

S finančno funkcijo lahko znižamo stroške financiranja, izboljšamo boniteto podjetja, povečamo dobičkonosnost poslovanja in povečamo vrednost kapitala lastnikov. Ravno zato je finančna funkcija izjemno pomembna za sprejemanje pravih odločitev, saj s tem zagotavljamo dolgoročno rast podjetja ter maksimizacijo vrednosti kapitala za lastnike. Ker manjša in srednje velika podjetja pogosto nimajo ustanovljene ali v kar največji meri razvite finančne funkcije, jim je na voljo rešitev v obliki zunanjega vodenja finančne funkcije. Pri takšni organiziranosti finančne funkcije so pomembni kakovostni in ažurni računovodski podatki kot osnova za izvajanje nalog finančne funkcije in finančnega odločanja, razvita analitska orodja za spremljanje, analiziranje in načrtovanje finančnega poslovanja in strokovno usposobljeni kadri za celostno vodenje finančne funkcije. Ti kadri so osebni svetovalec, ki skrbi za kakovostne in ažurne računovodske podatke, finančni strokovnjak, ki skrbi za celostno spremljanje plačilne sposobnosti z analiziranjem in načrtovanjem finančnega poslovanja, optimizacijo likvidnostne rezerve in strukturo financiranja ter nenazadnje poslovodja ali drug odločevalec za finance, ki je zadolžen za končno finančno odločanje.

Kaj lahko zunanja finančna funkcija stori za vas?

Izvajanje finančne funkcije z zunanjo ekipo se začne z oceno finančnega stanja, na podlagi katere se opredelijo cilji in ukrepi ter časovna dinamika izpolnjevanja ciljev. Opredelitvi podrobnega finančnega načrta sledi izvajanje ukrepov, sprejemanje poslovnih odločitev in ocenjevanje finančnih posledic.

Na podlagi analize finančnih izkazov preteklega poslovanja se oceni potencial za izboljšanje finančnega poslovanja in posledično povečanje vrednosti podjetja ter kapitala za lastnike. Z upoštevanjem učinkovitosti poslovanja, ki je bila v preteklosti že dosežena se izračuna potencial za izboljšanje dobičkonosnosti in učinkovitosti sredstev, ki poleg kapitalskega vzvoda predstavljata glavno gonilo uspešnega finančnega poslovanja. Z optimizacijo strukture stroškov se lahko doseže izboljšanje dobičkonosnosti, z optimizacijo obratnega kapitala in dolgoročnih sredstev pa boljša likvidnost.

Vzpostavitev zunanje finančne funkcije, kamor spadajo ocena potencialov, določitev ciljev in ukrepov, mesečno spremljanje in načrtovanje poslovanja ter načrtovanje denarnih tokov vam skupaj s partnerjem omogočamo v Fin-servisu.

Za dodatne informacije in oceno finančnega stanja nam lahko pišete na info@fin-servis.si.

Branje bilanc za managerje

Izkaz poslovnega izida in bilanca stanja sta temeljna računovodska izkaza, ki ju lahko podjetniki in direktorji uporabijo kot kakovosten vir informacij. Z znanjem branja obeh izkazov lahko pridobimo vpogled v finančno stanje lastnega poslovanja ali v poslovanje poslovnega partnerja. Pri tem je ključnega pomena, da vemo, katere postavke in katere podatke moramo vzeti pod drobnogled, da bo interpretacija čim bližja realnemu finančnemu stanju podjetja.

Na FIN zajtrku smo se z direktorjem Fin-servisa Tonetom Dolenškom poglobili v postavke, ki jim moramo pri branju bilanc nameniti največ pozornosti. Posvetili smo se pomembnim sestavinam premoženja, dolgov in kapitala, pomenu posameznih bilančnih postavk in njihovi vsebini.

Analiza finančne slike podjetja

Prepoznavanje prave finančne slike poslovanja podjetja iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida je pogosto izziv za podjetnike, direktorje in managerje, saj finance običajno niso v središču poslovanja. Pogosto od finančne funkcije pričakujejo minimiziranje davkov in maksimizacijo dobička, vendar pa lahko na podlagi bilanc spoznamo šibke in močne točke lastnega poslovanja in poslovanja potencialnega ali obstoječega poslovnega partnerja.

Osnovna finančna izkaza, ki ju najprej vzamemo pod drobnogled, sta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida. Bilanca stanja je statičen izkaz premoženja in dolgov na določen dan, medtem ko je izkaz poslovnega izida dinamičen izkaz, v katerem ugotavljamo dobiček ali izgubo v nekem obdobju. Pred samo interpretacijo številk se je potrebno zavedati, da vedno obstajajo določeni dvomi v finančne izkaze, še posebej če ti niso revidirani. Prav tako je potrebno vedeti, da knjigovodske vrednosti iz finančnih izkazov ne odražajo tržnih vrednosti. Dejanske tržne vrednosti bi lahko ugotovili le, če bi podjetje likvidirali in prodali (monetizirali) vse premoženje ter poplačali vse upnike.

Podroben pregled postavk v bilanci stanja

Bilanca stanja je popis vrednosti premoženja in dolgov oziroma virov financiranja tega premoženja na določen dan. Za finančno stabilna podjetja je pomembno, da so dolgoročna sredstva financirana z dolgoročnimi viri (kapital ali dolgoročne obveznosti). Enako velja za kratkoročna sredstva in obveznosti, saj mora biti družba sposobna tekoče poravnavati svoje obveznosti.

Za stabilne finance podjetja, razumevanje finančnega stanja in stabilnosti partnerjev (kupcev, dobaviteljev) bo direktorjem in podjetnikom v največjo pomoč računovodja s celostnim znanjem in poznavanjem branja bilanc. V bilancah stanja se pasti med drugim lahko skrivajo pri neopredmetenih sredstvih, (nekurantnih) zalogah, spornih terjatvah, posojilih, potencialnih izven bilančnih obveznostih izhajajočih iz danih garancij, tožb, operativnem leasingu, faktoringu ipd.

Izkoristite informacije iz izkaza poslovnega izida

Poslovni izid je neposredno povezan z bilanco stanja v točki poslovnega izida tekočega obdobja in nudi informacije o rezultatu poslovanja v nekem časovnem obdobju. Poleg informacije o dobičku ali izgubi sta v veliko pomoč pri interpretaciji podatkov tudi kazalnika dodana vrednost na zaposlenega in dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA).

Prvi kazalnik omogoča relativno dobro primerjavo produktivnosti oziroma uspešnosti različnih podjetij tako v panogi, regiji, državi kot mednarodno. Drugi pa je dober približek denarnemu toku družbe, ki ga ta ustvari s svojim poslovanjem. Je zelo pomemben podatek, ki ga med drugim uporabljajo banke in ostale finančne inštitucije za sprejem odločitve o financiranju, potencialni investitorji pa o investiranju v podjetje.

Poleg upoštevanja kazalnikov ter podatkov iz bilance stanja ter izkaza poslovni izida, pa je za kvalitetno oceno uspešnosti poslovanja podjetja potrebno upoštevati še druge podatke in informacije nefinančne narave, kot so ocena dejavnosti, produktnega portfelja podjetja, razvojnih aktivnosti, tržnega položaja, organiziranosti, makroekonomskega stanja ipd.

Poglobljen pregled in analiza finančnih izkazov sta pomembna z vidika pravočasnega zaznavanja potencialnih nevarnosti in šibkih točk opazovanega podjetja. Na eni strani zaradi izboljševanja lastne finančne slike, na drugi pa zaradi izbire pravih poslovnih partnerjev, saj so od njihovega poslovanja odvisni tudi končni rezultati lastnega podjetja. Za več informacij in poglobljene analize se obrnite na vašega računovodjo.

Z mreženjem do novih poslovnih priložnosti

Mreženje je za uspeh v poslovnem svetu ključnega pomena, saj vam lahko prinese številne priložnosti, od nove službe do spoznavanja vlagateljev in pridobivanja dragocenih informacij. Da boste samozavestno stopili pred ljudi, naredili odličen prvi vtis in ohranili nova poznanstva, smo za vas pripravili glavne smernice, ki vam bodo pomagale pri uspešnem spoznavanju in navezovanju poslovnih stikov.

Poiščite prave priložnosti za spoznavanje novih ljudi

Poslovna srečanja, interesna združenja, joga, tečaj spletnega oglaševanja ali pa poslovna konferenca so le nekatere izmed priložnosti za spoznavanje novih ljudi. Včlanite se v interesno združenje, podjetniški center, društvo poslovnih žensk ali pa postanite član združenja na vašem poslovnem področju. Možnosti je veliko.

Bodite urejeni

Ne le, da boste z urejeno podobo naredili pozitiven vtis na sogovornike, tudi sami se boste počutili bolj samozavestno in motivirano. In v tem je ključ. S svojo energijo, odprtostjo in željo po povezovanju boste k sebi pritegnili tudi druge, ki si željo novih poslovnih kontaktov.

Pripravite si vizitko in kratko predstavitev

Vizitke imejte vedno pri sebi, ne samo kadar nameravate obiskati družabni dogodek. Nikoli ne veste, kdaj in kje lahko spoznate zanimivo osebo, ki bo prava za vaš posel. Načrtujte tudi kratko predstavitev sebe in svoje poslovne dejavnosti, ki jo lahko poveste sogovorniku v minuti ali dveh.

Pokažite sogovorniku, da vam je pomemben

Sogovorniku namenite vso svojo pozornost, ohranjajte očesni stik in pokažite interes za njegove besede. Vaš odnos naj bo prijateljski, pozitiven in optimističen. Poslušajte in sprašujte sogovornika, medtem ko drugim stvarem in ljudem v prostoru ne posvečajte pozornosti. Pokažite mu, da vam je pomemben in na koncu pogovora ponovite njegovo ime.

Dogovorite se za naslednje srečanje in sodelovanje

Osebo, s katero se želite povezati, povabite k sodelovanju ali pa ji povejte, da jo boste kontaktirali za kavo ali sestanek. Po spoznavnem srečanju obdržite kontakt z njo po elektronski pošti, na družbenih omrežjih ali po telefonu ter ohranjajte in razvijajte novo poznanstvo.

Povezujte druge med seboj

Mreženje je dvostranski proces, v katerem dajemo in sprejemamo. Osebo, ki ste jo ravnokar spoznali, vprašajte, s čim ji lahko pomagate ali s kom jo lahko povežete. Nikoli ne veste, kdaj bo nekdo naredil enako za vas. Bodite človek akcije in po končanem dogodku sogovorniku pošljite članek, naslov knjige, audio posnetek in podobno, kar bi mu lahko koristilo pri poslovnem izzivu, s katerim se srečuje.

Nova pravila za podjetnike normirance v praksi

Tokrat smo vam v okviru dogodka FIN ZAJTRK, na katerem vam postrežemo z odgovori na najbolj pereča vprašanja, s pomočjo davčne strokovnjakinje mag. Elde Romac pojasnili spremembe, ki jih normirancem prinaša novela ZDoh-2S. Davčna svetovalka z licenco ZDSS je na praktičnih primerih pojasnila dileme, s katerimi se od uveljavitve novega zakona 1. 1. 2018 srečujejo podjetniki normiranci, glavne spremembe pa smo za vas zbrali tudi v tem prispevku.

Spremenjena davčna osnova dohodka iz dejavnosti podjetnikov normirancev

Davčna osnova dohodka iz dejavnosti se ugotavlja na podlagi višine normiranih odhodkov v višini 80 % prihodkov, z maksimalno višino normiranih odhodkov 40.000 EUR oziroma 80.000 EUR, če je bila v davčnem letu, za katero se ugotavlja davčna osnova, obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev.

Obvezen izstop iz sistema normiranca

Ena izmed glavnih sprememb se nanaša na zavezance, katerih povprečje prihodkov iz dejavnosti dveh zaporednih predhodnih let (leti 2016 in 2017) presega 150.000 EUR. Ti morajo za davčno leto 2018 ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ter obvezno izstopiti iz sistema.

Primer: Če zavezanec v davčnem letu 2016 ugotavlja davčno osnovo na osnovi normiranih odhodkov in doseže 260.000 EUR prihodkov, v davčnem letu 2017 pa doseže 49.000 EUR prihodkov, mora izstopiti iz sistema obdavčitve normiranih odhodkov. V davčnem letu 2018 mora davčno osnovo ugotavljati z upoštevanjem dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, saj njegovo povprečje prihodkov iz dejavnosti dveh zaporednih let predhodnih let presega 150.000 EUR.

Izjeme pri izstopu iz sistema ugotavljanja davčne osnove

Pri ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za izstop iz sistema, pa obstajajo tudi izjeme. V primeru, da je zavezanec začel poslovati v preteklem davčnem letu in posledično ni podatka o prihodkih dveh zaporednih preteklih let, povprečja dveh zaporednih preteklih let še ni mogoče določiti. Zato v tem primeru zavezanec ni dolžan obvezno izstopiti iz sistema ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, in sicer tudi, če v preteklem davčnem letu prihodki presegajo 300.000 EUR, ki jih je zavezanec ustvaril že prvo leto poslovanja.

Upoštevanje prihodkov povezanih oseb

Druga glavna sprememba, ki jo je prinesla novela ZDoh-2S pri ugotavljanju pogojev za izstop iz sistema normiranca, pa se nanaša na situacije, v katerih se poleg prihodkov zavezanca upoštevajo tudi prihodki povezanih oseb. Gre za primer vzpostavitve sheme poslovanja med zavezancem in določenimi drugimi osebami z namenom, da se doseže izpolnitev pogojev za možnost ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Spremenjen 48. člen ZDoh-2 se uporablja že za davčno leto 2018, pri čemer se bo pri presoji izpolnjevanja prihodkovnih pogojev upoštevalo dosežene prihodke, ugotovljene po pravilih o računovodenju v letih 2016 in 2017.

Izstop is sistema zaradi istovrstne dejavnosti, netržnih cen in odvisnosti kupca ali zavezanca

Davčni organi za okoliščine, ki kažejo na shemo poslovanja z namenom, da zavezanec izpolni pogoje za normiranca, šteje opravljanje istovrstne dejavnosti med povezanimi osebami, odvisnost zavezanca ali kupca ter poslovanje s cenami, po katerih zavezanec zaračunava svoje blago ali storitve povezani osebi in niso primerljive tržnim cenam. Za povezano osebo se šteje družinski član ali oseba, ki jo nadzira zavezanec.

Novela ZDoh-2S, ki je normirancem v letu 2018 prinesla določene spremembe, je bila pripravljena z namenom odpravljanja pomanjkljivosti dosedanjega sistema.

V primeru vprašanj in izzivov smo vam na voljo na sledečem elektronskem naslovu: info@fin-servis.si.

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.