Categories
Nekategorizirano

FIN Večer s Saro Isaković in Klemnom Slakonjo

Kako zgraditi most do vrhunskih dosežkov?

V današnjem hitro spreminjajočem se okolju je izjemno pomembno, da vzpostavimo nadzor nad svojim doživljanjem in zunanjim svetom, povežemo osebno in poslovno rast ter tako svoje podjetje popeljemo do vrhunskih dosežkov.

Na letošnjem dogodku FIN Večer nas je nagovorila olimpijska podprvakinja in performance psihologinja Sara Isaković. Skupaj smo odkrili svoje potenciale ter poiskali odgovor na to, kako zgraditi mostove do vrhunskih dosežkov in doseči nove poslovne uspehe. Na odru se ji je pridružil nadarjeni igralec, komik, imitator in pevec Klemen Slakonja, ki je poskrbel za zabavno vzdušje in nasmehe na obrazih. 

Sledilo je prijetno druženje in navdihujoči pogovori ob glasbenih ritmih Jane Šušteršič.

Oglejte si fotografije z dogodka!

Kako razumeti okolje, v katerem delujemo, in analizirati svoje poslovanje?

Ključno je razumevanje izkaza poslovnega izida in bilance stanja

Posel je tekma, v kateri zmagujejo tisti, ki so dobro podkovani, imajo znanje in so delavni, ob tem pa imajo talent in strast ter so razvili dober produkt ali storitev. Ključno je tudi razumevanje in obvladovanje lastnega poslovanja, predvsem razumevanje finančnih izkazov, na podlagi katerih je treba sprejemati odločitve. To pa ni vse. Da bi dobro razumeli okolje, v katerem delujemo, svoje partnerje in tudi konkurente, je nujno, da razumemo, kaj nam o njih razkrivajo temeljni računovodski izkazi.

Računovodske izkaze je treba spremljati pogosteje

Izkaz poslovnega izida in bilanca stanja sta dva temeljna računovodska izkaza, ki sta vir podatkov o našem lastnem poslovanju in dober temelj za načrtovanje ter sprejemanje poslovnih odločitev. Ob hitro spreminjajočem se okolju je treba izkaze spremljati pogosteje, v določenih panogah celo mesečno. Le tako namreč vemo, kaj se dogaja v okolju, v katerem delujemo, kaj se dogaja znotraj našega podjetja ter kdaj je treba nemudoma reagirati, sprejeti nove odločitve oz. prilagoditi strategijo poslovanja. Kljub temu se večina podjetnikov s tema dvema izkazoma sreča zgolj enkrat letno, in sicer takrat, ko je čas za oddajo letnih poročil.

Iz bilance stanja lahko razberemo kulturo poslovanja

Iz bilance stanja lahko razberemo informacije o premoženju in dolgovih družbe na določen dan. Ker se stanje v podjetju neprestano spreminja, bilanco vedno preverjamo na presečni dan. Bilanca stanja ima dve uravnoteženi strani – na eni sredstva (aktiva), torej premoženje, s katerim podjetje razpolaga (osnovna sredstva, nepremičnine, finančne naložbe, zaloge, terjatve, denar), in na drugi strani vire sredstev (pasiva), s katerimi podjetje financira to premoženje, torej kapital (obveznosti do lastnikov) in dolgovi (obveznosti do dobaviteljev, bank, delavcev, države …)

Dodatno se sredstva delijo nato na dolgoročna (nepremičnine, naprava, oprema …) in kratkoročna sredstva (kot so zaloge materialov, ki jih nato hitro prodamo naprej, kratkoročne terjatve, denarna sredstva …). Na drugi strani pa imamo kapital, ki raste z dobički oz. se zmanjšuje z izgubami (osnovni kapital, rezerve, preneseni dobiček/izguba, dobiček/izguba tekočega leta).

Nasvet: Ko razmišljamo o naložbah, torej kako bomo določene stvari financirali, je pomembno, da zagotovimo financiranje dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri.  Pri analizi in projekcijah je dobro, da smo nekoliko bolj konservativni in upoštevamo več možnih scenarijev – od pesimističnega in realističnega do optimističnega. Iz računovodskih izkazov lahko prav tako razberemo, ali je naše podjetje oz. ali so naši partnerji in dobavitelji plačilno sposobni. S primerjavo izkazov več obdobij lahko ocenjujemo kulturo poslovodenja, slog upravljanja financ, nagnjenost k tveganjem ali naravnanost konservativnemu upravljanju financ. Nekatera podjetja/podjetniki so vedno na meji likvidnosti, medtem ko so drugi večinoma ves čas močno likvidni. Ob tem je treba biti pozoren tudi na to, da vsak podjetnik želi prikazati najboljšo sliko o svojem poslovanju, zato je računovodske izkaze treba vedno obravnavati z določeno mero previdnosti in jih postaviti v širši okvir poslovanja opazovane družbe.

Kako razbrati, kaj se dogaja v našem podjetju?

Izkaz poslovnega izida je neposredno povezan z bilanco stanja in nam razkriva informacije o rezultatu poslovanja v nekem časovnem obdobju. Torej ni statičen, ampak ga opazujemo določeno obdobje. Zaradi hitro spreminjajočega se okolja je najbolj smotrno, da se izkazi spremljajo na mesečni ravni. V izkazu poslovnega izida vidimo, koliko prihodkov od prodaje smo ustvarili, medtem ko imamo na drugi strani odhodke (stroške dela, materiala, storitev, amortizacijo, obresti …). Ko odhodke in nato še davek od dohodkov odštejemo, dobimo čisti dobiček ali izgubo, torej poslovni izid, ki pripada lastnikom.

Zanimivo je npr. analizirati učinkovitost stroškov v različnih obdobjih, in sicer kolikšen odstotek je določene kategorije stroškov v prihodkih, in tega primerjati s prejšnjimi leti.

Primer

Če imamo recimo proizvodno podjetje, lahko pogledamo, kolikšen delež so predstavljali stroški materiala v prihodkih preteklega leta. Če je delež stroškov materiala znašal 28 % in nato v naslednjem letu 26 %, lahko ugotovimo, da je bilo podjetje pri stroških materiala za 2 % bolj učinkovito kot leto prej. Razlog za boljšo učinkovitost lahko tiči v povečanju cen naših izdelkov, optimizaciji oziroma modernizaciji proizvodnje, padcu cen ali izboljšanju nakupnih pogojev pri nabavi materiala.

Nato pa je recimo ta strošek materiala v naslednjem letu predstavljal 10 % več, torej 36 %, kar pomeni, da je bilo podjetje pri stroških materiala kar 10 % manj učinkovito. Z analizo razlogov za manjšo učinkovitost bomo našli razlog za slabšo učinkovitost, kar bo omogočilo hitro sprejemanje pravih odločitev. V našem primeru bi lahko bili razlog za slabšo učinkovitost stroškov materiala v povečanju cen materialov, ki jih nismo prenesli v svoje prodajne cene. Možni so tudi drugi razlogi, npr. neučinkovita izkoriščenost proizvodnje, tehnične težave v proizvodnji ipd.

Podobno lahko spremljamo in analiziramo učinkovitost drugih stroškov (energije, stroškov dela, stroškov storitev …)

Nasvet: Kot je razvidno iz primera, lahko na podlagi rednega mesečnega spremljanja in analiziranja poslovanja hitro zaznavamo trende oziroma spremembe v poslovanju, kar nam omogoča sprejemanje pravih odločitev ob pravem času. To nam omogoča, da morebitne težave zaznamo pravočasno in se izognemo neželenim posledicam.

Iz finančnih izkazov poslovanja lahko izračunamo tudi vrsto kazalnikov, ki nam omogočajo enostavno razumevanje trendov določenih kategorij ter primerjavo s preostalimi podjetji v panogi ter širše. Zelo uporaben finančni kazalnik je na primer dodana vrednost na zaposlenega, ki meri učinkovitost in produktivnost dela zaposlenih v podjetju. Kazalnik je primeren za primerjavo produktivnosti med podjetji v isti panogi ali za spremljanje učinkovitosti dela zaposlenih v podjetju skozi čas. Drug zelo uporaben finančni kazalnik je EBITDA (dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo, ki se uporablja za merjenje dobičkonosnosti podjetja iz osnovne dejavnosti. EBITDA prikazuje, koliko denarja podjetje zasluži iz svojega poslovanja. Je dober približek denarnemu toku, ki ga podjetje ustvari v nekem obdobju.

Vedno smo vam na voljo za dodatne informacije in nasvete: info@fin-servis.si

Categories
Uncategorized

Vodite finance ali finance vodijo vas?

CEED Slovenia je v podkastu Pika na P gostil Toneta Dolenška, direktorja družbe FIN SERVIS, v okviru katere zadnjih 25 let spremlja in svetuje mnogim podjetnikom. Kot strokovnjak s področja financ ter računovodstva skupaj s podjetniki prepoznava in diagnosticira morebitne izzive na področju financ ter davkov. Poznavanje omenjenih področij je vitalnega pomena za uspešen razvoj in rast podjetij. Pravočasno zaznavanje morebitnih izzivov pa je ključnega pomena za stabilnost in dolgoročen obstoj družbe/podjetnika.

Vabljeni k poslušanju!

V podkastu boste izvedeli …

 • Kako računovodje gledajo na podjetnike?
 • Kaj je skupnega podjetnikom, ki so na začetku podjetniške poti?
 • Zakaj se podjetniki izogibajo financam?
 • Kako podjetnika pripeljati do tega, da se financ loti na pravi način?
 • Zakaj je pomembno, da znajo podjetniki brati poslovne izkaze?
 • Kako povezati kategorije iz finančnih izkazov s kategorijami, s katerimi podjetniki operirajo v vsakdanjem poslovanju?
 • Kako lahko podjetje iz finančnih izkazov zaznava trende stroškov poslovanja?
 • Zakaj je nujno potrebno spremljati izkaze na mesečnem nivoju in pravočasno dobiti prave podatke o poslovanju?
 • Zakaj je nujna doslednost pri zbiranju in vnašanju podatkov in črpanja iz istega vira podatkov?
 • Kaj je kontni plan in zakaj je pomembno, da ga podjetnik oblikuje skupaj z računovodjo glede na potrebe dejavnosti?
 • Zakaj je pomembno, da delamo primerjavo številk skozi časovna obdobja?
 • Kako naj bi izgledala komunikacija med podjetnikom in računovodjo?
 • Kako priti do tega, da uspešno upravljaš finance podjetja?
 • Zakaj je pomembno, da finančne izkaze razume širši vodstveni tim podjetja?
 • Zakaj je administrativno-finančna funkcija podcenjena v primerjavi npr. s prodajo ali izvedbo?
 • Kakšno podporo podjetnik upravičeno pričakuje od svojega računovodje?
 • Kje začeti, če želite uspešno voditi svoje finance?

Vabljeni k poslušanju!

Kako lahko spremenite akontacijo davka na dobiček?

Akontacija davka na dohodke pravnih oseb oziroma dohodke iz dejavnosti se izračuna po avtomatizmu, na podlagi lanskega poslovanja podjetja. Kaj pa, če podjetje oziroma podjetnik predvideva zmanjšan obseg poslovanja in si želi plačevati temu primerno akontacijo čez leto, da ne bi brez potrebe kreditiral države – na vračila preplačane akontacije bi namreč moral čakati do oddaje obračuna 2023, to pa je šele prihodnje leto?

To lahko spremeni. In sicer tako, da med letom vloži vlogo za spremembo višine akontacije, če upravičeno pričakuje, da bo njegova davčna osnova v tekočem davčnem obdobju nižja ali višja, in to tudi utemelji s priloženimi dokazili oziroma pojasnili.

Kakšne so spremembe pri pravilih glede zaprosil za spremembo višine akontacije omenjenega davka?

Davčni zavezanec lahko odda vlogo za medletno spremembo višine akontacij (prek DD_SprAkt), kjer oceni višino dohodkov in višino odhodkov v tekočem obdobju ter obrazloži spremembo davčne osnove. Davčni zavezanec vloži zahtevo najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka akontacije. O zahtevi davčni organ odloči v roku 15 dni. Spremenjen je tudi rok za plačilo akontacij davka, ki je zdaj najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec, opozarja Marko Šeško, strokovni direktor pri družbi FIN Servis.

Pravila so tako rekoč enaka kot lani, saj tudi v letu 2022 pri oddaji vlog podjetja in podjetniki niso več prilagali ocenjenih davčnih obračunov za tekoče leto oziroma to ni bilo več treba.

Katera podjetja bodo zaprosila za nižjo akontacijo in zakaj se to splača?

»Podjetniki oziroma podjetja, ki pričakujejo slabši poslovni izid v letu 2023 glede na preteklo leto, se bodo verjetno odločila za spremembo akontacij davka na dohodek iz dejavnosti oziroma davka od dohodkov pravnih oseb, saj si bodo s tem izboljšali likvidnost in ne bodo po nepotrebnem financirali države,« pravi Šeško.

Zakaj nekateri pričakujejo manj dobička kot v preteklosti in bi zato plačevali nižjo akontacijo?

Razlogov za pričakovani slabši rezultat poslovanja je precej, še dodaja sogovornik, in so različni glede na dejavnosti, v katerih subjekti poslujejo. »Ocenjujemo, da bodo glavni razlogi višji vstopni stroški, torej energenti, stroški dela, surovin, stroški financiranja na eni strani in na drugi strani upad povpraševanja. To bo povzročilo pritisk na cene in s tem doseganje nižjih marž.«

Podjetja in podjetniki se spoprijemajo z zahtevnimi razmerami na trgu. Še vedno se spopadajo s pomanjkanjem delovne sile, s pritiskom na stroške dela (višino plač) zaradi inflacijskih učinkov, dviga minimalne plače in posredno z rastjo plač v javnem sektorju.

Prav tako negotovost na trgu energentov ne omogoča planiranja stroškov za več kot nekaj mesecev vnaprej.

Pri nekaterih panogah se podjetja soočajo z manjšimi naročili in pritiski na cene že od lanske jeseni.

Stroški financiranja so se v zadnjem obdobju zaradi dviga obrestnih mer močno povečali.

Cene surovin se sicer umirjajo, vendar so nekatera podjetja zaradi negotovih razmer v dobavnih verigah lani nakopičile zaloge po relativno visokih cenah.

»To je samo nekaj razlogov, zaradi katerih lahko podjetniki in podjetja utemeljeno pričakujejo slabši rezultat poslovanja in možnost izgub. Zato je zelo pomembno, da natančno spremljajo rezultate poslovanja in pravočasno ter ustrezno ukrepajo,« še končuje Marko Šeško.

VIR: Ta prispevek je bil objavljen v tematski prilogi Davki, dolgovi in terjatve, časnik Finance. Avtor članka: Tanja Smrekar

Izzivi v gospodarstvu: Kako ostati konkurenčni in finančno stabilni?

Gospodarska situacija v Sloveniji je v zadnjem času precej negotova in podjetja se morajo neprestano prilagajati spreminjajočim se okoliščinam, saj le tako lahko ostanejo konkurenčna in uspešna. Finančna stabilnost, cene denarja, obrestne mere, zadolževanje, cene materialov in surovin, rast stroškov dela, energentov in davčna reforma so samo nekateri izzivi, s katerimi se bodo morala ali pa se že spopadajo.

V nadaljevanju Tone Dolenšek, direktor podjetja FIN Servis, predstavi nekaj nasvetov, kako ostati finančno stabilni, konkurenčni in uspešno poslovati v negotovih gospodarskih razmerah.

Višanje cen denarja in obrestnih mer

V letu 2023 bodo cene denarja in obrestne mere naraščale, kar bo pomenilo težje in dražje zadolževanje. Podjetja morajo biti pri tem pozorna na svoja finančna sredstva in jih optimalno upravljati. To lahko storijo tako, da poiščejo ugodnejše kreditne pogoje ali pa svoje finančne vire optimizirajo s strateškim načrtovanjem. V ospredju bo zagotovo izziv zagotavljanja finančne stabilnosti in preudarjeno načrtovanje novih naložb.

Umirjanje cen materialov in surovin

Letos pričakujemo tudi umirjanje cen materialov in surovin. Podjetja morajo biti pri nakupu materialov in surovin pozorna, da ne plačujejo višjih cen, kot je to potrebno, in da optimalno upravljajo zaloge, saj je v njih lahko vezanih precej denarnih sredstev. Treba je redno spremljati cene, ustrezno prilagajati svojo nakupno strategijo ter vzpostaviti dobre povezave in odnose s ključnimi dobavitelji.

Pritiski rasti stroškov dela

Letos bo eden izmed izzivov zagotovo pritisk na rast stroškov dela, saj ti v zadnjem obdobju niso sledili porastu drugih cen. Eden izmed razlogov za to je vsekakor dvig plač v javnem sektorju in povečanje minimalne plače. To lahko vodi do višanja cen izdelkov in storitev, posledično tudi do zahtev po višjih plačah, kar pa lahko negativno vpliva na konkurenčnost podjetij na trgu. Podjetja bodo zagotovo morala razmišljati, kako rešiti nastalo situacijo, kako optimizirati in avtomatizirati procese ter kako povečati svojo produktivnost.

Spremljanje stroškov energentov in državnih ukrepov

Leto 2023 bo vključevalo tudi spremljanje stroškov energentov in ukrepov, ki jih bo vlada sprejemala. Do 30. 6. 2023 velja kapica na energente, vendar še ni jasno, kaj se bo zgodilo po tem datumu. Podjetja se morajo zato prilagoditi in spremljati spremembe na tem področju. Če se cene ne bodo regulirale ali omejile s kapico in če bodo rasle, bo treba to prenesti v ceno proizvodov ali storitev. Ena izmed rešitev je tudi, da se podjetja začnejo osredotočati na energetsko učinkovite vire, kot so recimo sončne celice, in stremijo k temu, da dolgoročno postanejo samooskrbna.

Napoved obsežne davčne reforme

Podjetja se morajo pripraviti na obsežno davčno reformo, ki jo napoveduje vlada. Ta bo zagotovo izziv, saj podjetja za svoje poslovanje potrebujejo stabilno in predvidljivo davčno ter poslovno okolje. To je trenutno polno negotovosti, saj se še vedno ne ve, kaj vse nas čaka v tem in naslednjih letih. Negotovost pa zagotovo lahko vodi tudi do težav pri načrtovanju, zato sta potrebni prilagodljivost in sposobnost hitrega odzivanja na spremembe. Podjetja se torej morajo pripraviti na različne možne scenarije.

Vse omenjene izzive lahko podjetja uspešno premagujejo z dobro pripravljenostjo in ustreznim pristopom. Pazljivo morajo spremljati vse parametre poslovanja, zlasti kako vplivajo drug na drugega, ter vsesplošno dogajanje in ohranjati prilagodljivost in fleksibilnost. Ključnega pomena za uspešno poslovanje pa so tudi kakovostni računovodski podatki in svetovanje. S hitrim prenosom informacij, dobrimi podatki in analizami poslovanja lahko podjetja hitro sprejemajo odločitve in ne zamudijo priložnosti. Za uspešno poslovanje je lahko ključen vsak mesec, le s pravimi podatki ob pravem času pa lahko podjetja dosegajo svoje poslovne cilje v tej dinamični gospodarski klimi.

FIN Servis ima dve novi sodelavki

Ester in Emina, dobrodošli!

Podjetju FIN Servis sta se letos pridružili Ester in Emina, obe kot finančno računovodski referentki. Vsaka v svojem timu skrbita, da nemoteno poteka knjiženje poslovnih dogodkov, izvajanje plačilnega prometa ter urejanje in arhiviranje dokumentacije.

Finančni izzivi kot del vsakdanjega življenja

Ester pravi, da jo računovodstvo izjemno zanima, saj smo v vsakdanjem življenju povezani z različnimi finančnimi izzivi. Tako si v podjetju FIN Servis želi pridobiti čim več znanja ter s svojim delom podpirati sodelavce in biti v pomoč strankam. V FIN Servisu najbolj ceni kolegialnost, sproščeno vzdušje, pripravljenost na deljenje znanje in srčnost mladostne ekipe. Ester je sicer Primorka in mamica treh otrok, ki svoj prosti čas rada preživlja ob dobri knjigi, na sprehodu ali teku.

Najpomembnejše je sodelovanje

Emina je diplomirana ekonomistka, ki si je že nekaj časa želela napredovati na svojem področju, zato verjame, da je delo v podjetju FIN Servis odlična priložnost ter odskočna deska za karierni razvoj. Najbolj ceni prav poseben odnos, ki ga imajo v podjetju, predvsem dejstvo, da neprestano sodelujejo in si med seboj tudi pomagajo. Emina je prepričana, da se bo z delom v svojem timu naučila veliko novega, pridobila nove izkušnje ter bo tako v pomoč svoji ekipi in tudi strankam. V prostem času rada bere ali se odpravi na sprehod z družino.

Nestabilni časi: Potrebni načrti za različne scenarije

Z računovodjo poskrbite za optimalno načrtovanje poslovanja

V FIN Servisu vsako leto izberejo naj sodelavca in tokrat je naziv pripadel njihovemu skrbniku strank Mateju Štanglju. Matej je v podjetju zaposlen že sedem let. Svetuje podjetjem iz različnih panog, ob tem pa vodi tudi ekipo ljudi. Pravi, da sta pri vodenju in svetovanju izjemno pomembna redna komunikacija in aktivno poslušanje drug drugega. Z njim smo se pogovarjali o tem, na kaj morajo biti podjetja pozorna v teh nestabilnih časih in kako jim je lahko računovodstvo ob tem v podporo. Vabljeni k zanimivemu branju!

Temelj – ažurni računovodski podatki

V zadnjih letih smo priča nepredvidljivim dogodkom – trenutni časi so nestabilni, trgi so nepredvidljivi, napovedujejo recesijo in krizo. Z njimi se srečujejo vsa podjetja, in kot pravi Štangelj, je pomembno, da imajo že zdaj pripravljene načrte za različne scenarije oz. dogodke, ki se lahko zgodijo. V mislih je treba ves čas imeti okrevanje podjetja, na podlagi tega pa čim bolj optimalno mesečno, polletno, letno in večletno načrtovati. Dodaja še: »Pri tem je izjemno pomembno, da ima vodstvo ažurne računovodske podatke, da se lahko na podlagi njih primerno odloča in načrtuje. Ključna pa je tudi komunikacija med vodstvom in zaposlenimi. Tako vodstvo lahko hitro ukrepa in se prilagodi spremembam na trgu in pri poslovanju, dobra komunikacija z dobavitelji in kupci pa olajša posledice nepredvidljivih dogodkov.«

Proaktivni predlogi – kako ravnati ob nepredvidljivostih

Štangelj poudarja, da dobri računovodje vse bolj postajajo svetovalci: »Izjemno pomembno je, da poleg osnovnih računovodskih nalog, kot sta recimo beleženje poslovnih dogodkov in obračun plač, strankam predstavimo, kaj pomenijo določene situacije za njihovo poslovanje, in pripravimo predloge, kako se pripraviti, če se na trgu pojavijo nestabilnosti in nepredvidljivosti. Da smo jim torej v podporo, predvsem v kriznih situacijah, ter da jim svetujemo.« Prav tako pri svojem delu opaža, da veliko novih strank, ki se jim pridruži, ni navajenih na takšno proaktivno delovanje računovodstva, ob katerem se lahko nato bistveno lažje odločajo. Ob takem pristopu so prav prijetno presenečene.

Pravočasno obveščajo stranke o novostih

Pri računovodskem delu najpogostejši izziv predstavljajo predvsem neprestane novosti, ki jim je treba slediti in jih upoštevati. Nenehno izobraževanje je, kot pravi Matej, stalnica, saj le tako lahko zagotavljajo nemoteno poslovanje podjetij in usklajenost z zakoni, ki se pogosto spreminjajo. Prav tako pa se od dobrega računovodja pričakuje, da je dobro organiziran in da zna komunicirati s strankami, saj je z njimi dnevno v stiku. In prav to Mateja pri njegovem delu tudi najbolj motivira, da lahko pomaga strankam pri njihovem boljšem in uspešnejšem poslovanju, da je lahko z njimi v stiku, jim svetuje in izrazi svoje strokovno mnenje.

Dobra komunikacija, poslušanje in razumevanje

Tako kot pri odnosu s strankami je enako pri odnosu s sodelavci. Vodenje ljudi in svetovanje strankam temelji predvsem na dobri redni komunikaciji, aktivnem poslušanju in razumevanju. Matej dodaja, da je ob tem ključno, da ohranjaš pozitivnost in da si resnično pripravljen pomagati, ne zgolj delegirati ter zahtevati. Dober vodja je tako pripravljen in odprt za lastno konstruktivno kritiko, saj le tako lahko skupaj s svojimi strankami in sodelavci raste ter napreduje.

Na koncu nam je Matej zaupal, da ga poleg dela sicer najbolj navdihuje in osrečuje njegova družina, ki mu vedno stoji ob strani. Trenutno mladi očka največ časa posveča svoji desetmesečni hčerki, uživa pa tudi v košarki, nogometu, tenisu in rokometu, ki ga je deset let celo profesionalno treniral. V svojem prostem času rad tudi ustvarja, predeluje in obnavlja stvari – trenutno kombi v avtodom.

Mateju čestitamo za naziv naj sodelavec in mu želimo veliko uspehov tako na poslovni kot osebni poti.

Categories
Nekategorizirano

Bliža se konec leta: Že zdaj se začnite pripravljati na oddajo letnih obračunov

Letni obračun moramo pripraviti do konca marca, ker pa se bliža konec leta, je dobro, da se že zdaj začnemo pripravljati nanj. Namreč poslovodstvo družbe in finančno računovodska služba morata zagotoviti, da vsebina izkazov poslovanja ustreza dejanskemu stanju v podjetju.

In na kaj moramo biti pozorni pri sestavi letnih izkazov poslovanja? Glede na dolgoletne izkušnje predlagamo, da se še posebej preverijo naslednje postavke v poslovnih knjigah družbe.

Osnovna sredstva

Treba je narediti letni popis osnovnih sredstev, opraviti morebitne izločitve ali popravke tako, da bo stanje v registru osnovnih sredstev ustrezalo dejanskemu stanju.

Terjatve

Pregled terjatev je nujen. Oceniti je treba namreč možnost izterjave in po potrebi narediti slabitve oz. odpise. Terjatve postanejo davčno priznan odhodek šele ob njihovem odpisu in ne že ob njihovi slabitvi za računovodske namene.

Zaloge

Treba je narediti inventurni popis, obračunati morebiten kalo, razsip, razbitje in okvaro blaga, in po potrebi prevrednotiti vrednost zalog. Slabitev zalog je ob izpolnjenih pogojih davčno priznan odhodek.

Obveznosti

Prav tako je treba preveriti, ali so v izkazih vključene vse obveznosti v pravih vrednostih. Pomembno je, da so pravilno razmejene glede na njihovo ročnost – kratkoročne do enega leta, dolgoročne več kot eno leto.

Postavke izkaza poslovnega izida

Preverite, ali so vključeni vsi prihodki in stroški, ki se nanašajo na opazovano obdobje. Po potrebi moramo opraviti tudi razmejitve stroškov in prihodkov, če ne spadajo v opazovano obdobje.

Davčni obračun

Pri sestavi davčnega obračuna je treba pravilno ugotoviti davčno osnovo z upoštevanjem popravkov poslovnih prihodkov in odhodkov ter upoštevanju olajšav. Olajšave za investiranje v opremo v višini 40 %, olajšave za zeleni prehod in digitalizacijo v višini 40 %, olajšave za investicije v raziskave in razvoj v višini 100 %, olajšave za nove zaposlene …

Učinkovito sodelovanje poslovnega subjekta in finančno računovodske službe je osnova za kakovostne in vsebinsko pravilne poslovne finančne izkaze družbe, ki so temelj za učinkovitejše odločanje lastnikov družbe, uprave družbe, investitorjev, dobaviteljev, kupcev in drugih deležnikov.

FIN Večer – Sašo Stare, Gašper Bergant in Žan Papič

Ključ je v podpori

V obdobju rasti, sprememb, izzivov, sprejemanja odločitev in prevzemanja odgovornosti je zagotovo ključna podpora. Tako v poslovnem kot zasebnem življenju.

Tudi letos smo se zbrali na tradicionalnem dogodku FIN Večer, na katerem sta nas razveselila stara znanca naših dogodkov, Sašo Stare in Gašper Bergant. Pridružil se jima je še Žan Papič in skupaj smo jim bili v podporo pri organizaciji Fantovščine. Vsi vemo, da gre za pomemben korak in da brez podpore prijateljev preprosto ne gre.

Po Fantovščini je sledilo prijetno druženje ob ritmih glasbene skupine Cheri Cola.

Oglejte si fotografije z dogodka FIN Večer.

Fotograf: Robert Balen

Na kaj je treba paziti pri oddaji letnega obračuna?

Vodje družb so odgovorni za vsebino in pomembno je, da se ji posvetijo

Vodje družb se velikokrat premalo posvetijo vsebini računovodskih izkazov in z vsebino niso dovolj seznanjeni, medtem ko so zanjo odgovorni. Pri oddaji obračuna je tako treba najbolj paziti, da ob zaključku izkazov poslovodja skupaj z računovodjo vsebinsko pregleda izkaz poslovnega izida in bilanco stanja na zadnji dan preteklega leta. Poslovodja mora ugotoviti in potrditi, da navedene postavke ustrezajo dejanskemu stanju. Če se ugotovi, da kakšna od postavk ni enaka dejanskemu stanju, jo je potrebno popraviti in uskladiti.

Katere postavke je treba nujno preveriti in potrditi ob oddaji obračuna?

 • Osnovna sredstva: Preverite ali se v registru nahajajo vsa v preteklem letu pridobljena nova osnovna sredstva in ali so odtujena oziroma izločena osnovna sredstva izginila iz seznama. Preverite ali je amortizacija obračunana in ali so uporabljene stopnje skladne z davčno priznanimi stopnjami. Preglejte seznam opreme, ki predstavlja 40 % investicijsko olajšavo in morebitno predčasno odtujeno opremo, za katero boste morali vrniti v preteklosti že koriščeno olajšavo.
 • Protikoronska pomoč: Podjetja in podjetniki, ki so lani na podlagi interventnih protikoronskih ukrepov prejela pomoč, morajo to pomoč vključiti v davčni obračun, saj predstavlja prihodke davčnega zavezanca.
 • Finančne naložbe: Preverite morebitne dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe, ali ustrezajo dejanskemu stanju in ali so morebitne izgube ob odtujitvi v celoti priznane.
 • Terjatve: Zelo pomembno je preveriti stanje terjatev do kupcev, preverite ali ste izvedli popravke za sporne terjatve in ali so popravki davčno priznani (do zaključka insolvenčnega postopka praviloma niso).
 • Zaloge: Potrdite vrednost zalog in preverite ali vrednost ustreza dejanskemu stanju.
 • Časovne razmejitve: Na postavkah kratkoročnih časovnih razmejitev bi se morali nahajati morebitni kratkoročno odloženi ali vnaprej vračunani stroški/prihodki (vnaprej plačane/prejete najemnine, naročnine, zavarovalne premije, …).
 • Obveznosti: Na strani obveznosti preverite ali ste v izkazih prikazali vse obveznosti do dobaviteljev, financerjev, obračunali obresti na posojila, če obračunov še niste prejeli.
 • Rezervacije: Na postavki rezervacij morajo biti tiste vrednosti, za katere imate verodostojne podlage (aktuarski izračuni za rezervacije iz naslova odpravnin in jubilejnih nagrad, statistične podlage za oblikovanje rezervacij iz naslova danih garancij, …). Inšpektorji vas bodo ob morebitnem obisku zagotovo povprašali za oblikovane rezervacije in če bo kazalo, da so bile oblikovane bolj iz razloga zniževanja davčne osnove, vam dodatno zaračunan davek ne uide.

Na kaj ne smete pozabiti pri zniževanju davčne osnove?

Pri pripravi davčnega obračuna je potrebno preveriti, v katerem delu se stroški, ki so sicer v poslovnih izkazih upoštevani v davčnem obračunu ne priznajo v celoti ali delno. Gre na primer za odhodke v povezavi s stroški, ki niso nujni ali običajni za ustvarjanje prihodkov družbe, obresti povezanih oseb nad predpisano obrestno mero, obračunano amortizacijo po višjih amortizacijskih stopnjah od zakonsko dovoljene, stroške reprezentance, ki se priznajo samo v višini 50 %, popravke/odpise terjatev, ki se zaradi neizpolnjevanja pogojev ne priznajo kot davčno priznani odhodki.

 • Investicijske olajšave: Davčni zavezanci imajo v obračunu tudi možnost zniževanja davčne osnove in koriščenje olajšav, kot so 40 % olajšava za investiranje v opredmetena osnovna sredstva, olajšave za zaposlovanje invalidov in brezposelnih oseb, olajšave pri prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju, olajšave za donacije humanitarnim, invalidskim, športnim in drugim organizacijam.
 • Olajšave za raziskave in razvoj: Določeni zavezanci, ki se ukvarjajo z raziskovalnimi dejavnostmi, lahko uveljavljajo 100 % olajšavo, vendar je praksa v zadnjih letih pokazala, da inšpektorji za priznavanje te olajšave zahtevajo izpolnjevanje vrsto pogojev, ki jih majhne družbe težko izpolnijo.
 • Dolgoročne rezervacije in garancije: Davčno osnovo zmanjšuje tudi 50 % oblikovanih dolgoročnih rezervacij za izplačilo odpravnin in jubilejnih nagrad delavcem, za kar družbe potrebujejo aktuarski izračun. Enako so priznane garancije, na primer za dana jamstva v garancijskem roku, pri čemer morajo vodje družb na osnovi preteklih izkušenj in statističnih podatkov utemeljiti, da je oblikovan znesek realen.

Seveda velja opozoriti tudi na tiste že klasične metode zniževanja davčne osnove in najpogostejše napake, ki jih inšpektorji še posebej radi pogledajo, kot so visoki potni stroški (še posebej ob majhnih plačah), preko posojil prikrito izplačil plač ali dobička, računi za stroške, ki niso običajni za vašo dejavnost in stroški, ki se nanašajo na zasebno porabo.

Če bosta tako računovodja kot vodja poslovnega subjekta dobro sodelovala pri pripravi finančnih izkazov ter davčnega obračuna, bodo ti pripravljeni kar najbolj kakovostno ter vsebinsko pravilno, hkrati pa boste pripravljeni tudi na morebiten obisk davčnega inšpektorja.

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.